Untitled Document Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Topic Collection
Instruction :
Click on a specialty or topic to get detail.
 
Selected Collection Health Policy
 
ภาวะอ้วนเกินและภาวะดื้อต่ออินซูลินในวัยรุ่น
Obesity and Insulin Resistance in Adolescents
PhouvangSengmeuang ( แสงเมือง), WilaiwanKhrisanapant ( กฤษณะพันธ์), OrapinPasurivong ( ผาสุริย์วงษ์), UpaKukongviriyapan ( คู่คงวิริยพันธุ์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การศึกษาประสิทธิภาพของการรักษาเซลลูไลท์ด้วยเครื่องมือคลื่นความถี่วิทยุแบบขั้วเดียว
Efficacy of Monopolar Radiofrequency Device on Cellulite Treatment
KaewladaYupakorn ( ยุพกรณ์), OrnsiriAmornvittayachan ( อมรวิทยาชาญ), MontreeUdompataikul ( อุดมเพทายกุล)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การบริโภคอาหารอีสานของผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะกระดูกและข้อหักในโรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
E - san Food Consumption of Elderly Patients with Bone and Joint Fracture Conditions in Udon Thani Hospital, Udon Thani Province
AnusornSanitchone ( สนิทชน), SuwaleeLowirakorn ( โล่วิรกรณ์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการป้องกันโรคมือเท้าปากในวัยเด็กโดยการประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและแรงสนับสนุนทางสังคมของผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
Effect of Health Education Program in Childhood Prevention of Hand Foot Mouth Disease by the Application of Health Belief Model and Social Support of Caregivers and Child’s Parents in Child Care Center at Muang District, Khon Kaen Province
UdomlackPeansukwech ( เพียรสุขเวช), Pannee Banchonhuttakit ( บัญชรหัตถกิจ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลของการประคบแผลหัวนมด้วยลูกประคบเจลอุ่นแบบชื้นในมารดาหลังคลอดครรภ์แรก
Effects of Warm Moist Gel Pack Compression on Sore Nipples in Primiparous Mothers
SompornWattananukulkiat ( วัฒนนุกูลเกียรติ ), WichaiEungpinichpong ( อึงพินิจพงศ์), TammalukSuesat ( ซื่อสัตย์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
Self-Care Behaviors among Patients who have Cardiac Valve Replacement at Srinagarind Hospital
WanidaPimta ( พิมทา), JirapornSirichok ( ศิริโชค), JitareeTuntiyasawasdikul ( ตันติยาสวัสดิกุล), RungreudeeTawinvong ( ถวิลวงษ์), SompopPrathanee ( พระธานี)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความสามารถในการมีส่วนร่วมในชุมชนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เดินโดยใช้และไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน
Ability to Participate in a Community of Patients with Stroke Who Walked With and Without Assistive Devices
JanyaChuadthong ( ชวดทอง), KitiyawadeeSrisim ( ศรีสิม), DonlayaPromkeaw ( พรหมแก้ว), WilairatSaensook ( แสนสุข), SugalyaAmatachaya ( อมตฉายา)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การศึกษาเบื้องต้นของการตอบสนองของการระบายอากาศขณะออกกำลังกายสูงสุดในประชากรไทยสุขภาพดี
A Preliminary study of Ventilatory Responses during Maximal Exercise in Healthy Thais
Tichanon Promsrisuk ( พรหมศรีสุข), Wilaiwan Khrisanapant ( กฤษณะพันธ์), Orapin Pasurivong ( ผาสุริย์วงษ์), WacharaBoonsawat ( บุญสวัสดิ์), Boonsong Patjanasoontorn ( พัจนสุนทร), Burabha Pussadhamma ( ปุสธรรม), Nuttha Muangritdech ( ม่วงฤทธิ์เดช), JirapornKhaengkhan ( แข็งขัน), PuttapolChanchalad ( ชาญฉลาด)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของนิสิตแพทย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
Factors Affecting Exercise Behavior of Medical Students in Kalasin Hospital
SakulratSrirojana ( ศรีโรจน์), Yupaporn Mapanao ( มาพะเนาว์ )
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ภาวะโภชนาการและการบริโภคอาหารของพระภิกษุสงฆ์ในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
Nutritional Status and Food Consumption of Buddhist Monks in Mueang District, Khon Kaen Province
Sarawin Phachan ( ผาจันทร์ ), Benja Muktabhant ( มุกตพันธุ์ )
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การปฏิบัติตนทางด้านโภชนาการและสุขภาพของนักศึกษาที่มีภาวะน้ำหนักเกินมาตรฐานและอ้วน
Dietary and Health Practices among the Overweight and Obese Students
Jaruwan Tritipsombut ( ไตรทิพย์สมบัติ), Nantana Kala ( คะลา)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลที่คัดสรร สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย
A Study of the Relationship between Selected Personal Factors, Professional Practice Environment and Job Satisfaction of Registered Nurses in Thailand
Juntima Rerkluenrit ( ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์), Rukchanok Kodchakri ( คชไกร )
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การประเมินภาวะโภชนาการผู้ป่วยใน แผนกการพยาบาลศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์: หอผู้ป่วย 3ข
Nutritional Status Evaluation in Surgical and Orthopedics Patients, Srinagarind Hospital: 3B ward
Jitaree Tantiyasawatdikul ( ตันติยาสวัสดิกุล), Bantita Jadnok ( จาดนอก), Sarunya Tijana ( ติจะนา), Tarinee Phetcharat ( เพชรรัตน์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลของการใช้โปรแกรมการฟื้นตัวหลังผ่าตัดร่วมกับเครื่องพยุงเดินหลังผ่าตัด เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง
Effect of Post-Operative Recovery Program with the Use of Easy Walk Equipment to Prevent Complications in Abdominal Surgery Patients
Siriorn Khoyun ( ข้อยุ่น), Warisra Poothawee ( ภู่ทวี ), ArpaSrisoy ( ศรีสร้อย )
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ภาวะโภชนาการของผู้ป่วยศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์: ผู้ป่วยมะเร็งในหอผู้ป่วย 3ค
Nutritional Status of Surgical and Orthopedic Patients:Patients with Cancer in 3C Ward
Darawan Augsornwan ( อักษรวรรณ), Pinrat Taewsopa ( แถวโสภา), Palakorn Surakunprapha ( สุรกุลประภา)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลการออกกำลังกายแบบประสานสัมพันธ์ (ตา-มือ) ประกอบเพลงสมัยนิยมต่อการทรงตัวของผู้สูงอายุ
Effects of the Eye-Hand Co-ordination Exercise with Modern Music on Fitness Balance based of Elderly People
AusttasitChainarong ( ไชยณรงค์), ChulapornSota ( โสตะ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ประสิทธิผลการตรวจคัดกรองฮีโมโกลบินอีด้วยการทดสอบ KKU-DCIP ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี
Effectiveness Screening of Hemoglobin E Using KKU-DCIP in HIV Infected Patients
Nattaphol Prakobkaew ( ประกอบแก้ว), Kanokporn Rittisang ( ฤทธิ์แสง), Sitthichai Panyasai ( ปัญญาใส), Surachat Buddhisa ( พุทธิษา), Orrathai Pongtussanaham ( พงศ์ทัศนเหม), Narin Pongtussanaham ( พงศ์ทัศนเหม)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
Health Status and Health Behaviors among Elderly in Kham Kwang Sub-district, Warin Chamrap District, Ubon Ratchathani Province
Mintra Sararuk ( สาระรักษ์ ), Thitirat Nganchamung ( งานฉมัง ), Nantaya Krasuaythong ( กระสวยทอง )
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การจัดการอาการปวดหลังในผู้ป่วยหลังตรวจสวนหัวใจผ่านหลอดเลือดแดงฟีมอรอล: บทบาทของพยาบาล*
Back Pain Management for Patients Underwent Transfemoral Coronary Angiography: Nurse’s Role*
Chaiwat Chaiyagad ( ไชยกาศ), Wasana Ruaisungnoen ( รวยสูงเนิน)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความต้องการและการได้รับการดูแลตามความต้องการของครอบครัวผู้ป่วยที่รับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤต
Needs and Need Responses of the Family Members of Patients Treated in the Intensive Care Unit
SiriornKhoyun ( ข้อยุ่น ), WatjanaSukonthawat ( สุคนธวัฒน์), BenjawanKitkhuandee ( กิจควรดี), PasineeThoin ( โทอินทร์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลผู้สูงอายุสมองบาดเจ็บไม่รุนแรงหลังจำหน่ายกลับบ้านและกลุ่มอาการภายหลังสมองบาดเจ็บ
Effects of the Self-Efficacy Enhancing Program on the Practice Behavior of Caregivers for the Older Patients with Mild Traumatic Brain Injury after Discharge and Post-concussion Syndrome
Supapon Rooplor ( รูปหล่อ), MayureeLeethong-in ( ลี่ทองอิน), Sirimart Piyawattanapong ( ปิยะวัฒนพงศ์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
อัตรารอดชีพผู้ป่วยมะเร็งตับหลังการวินิจฉัย ที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
Survival Rate of Liver Cancer Patients After Diagnosis at Ubon Ratchathani Cancer Hospital
Maturin Maleehual ( มาลีหวล), PongsatornSupaarttagorn ( ศุภอรรถกร), SupotKamsa-ard ( คำสะอาด)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความถูกต้องของคู่มือการสอนสวนปัสสาวะด้วยตนเองแบบสะอาดในผู้ป่วยกระเพาะปัสสาวะพิการ
The Validity of Clean Self-Intermittent Catheterization Instruction Manual for Neurogenic Bladder Patient
CattareeyaChinyo ( ชิณโย)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความร่วมมือในการใช้ยากันชักของผู้ป่วยภายหลังได้รับการผ่าตัดทางระบบประสาทและสมอง
Factors Related to Antiepileptic Drug Adherence in Post-Neurosurgeries Patients
WipadaMongkolpech ( มงคลเพ็ชร์), Chanokporn Jitpanya ( จิตปัญญา)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.