Untitled Document Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Topic Collection
Instruction :
Click on a specialty or topic to get detail.
 
Selected Collection Diabetes
 
การควบคุมเบาหวาน การตรวจพบโปรตีนในปัสสาวะและเบาหนาวเข้าจอประสาทตาในคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลเพชรบูรณ์
Diabetic Control, Proteinnuria and Diabetic Retinopathy in Diabetes Clinic at Petchabun Hospital
วิกรม สุธีเวสารัช
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน
Self-care Practices of Non-Insulin Dependent Diabetic Patients
RachaneeChotmongkol ( โชติมงคล), AmpornpanTeeranud ( ธีรานุตร), SuwannaBoonyaleepun ( บุญยะลีพรรณ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินที่มีภาวะแทรกซ้อนทางจอประสาาทตาระยะเริ่มแรก
Self – Care of Non – insulin Dependent Diabetic Patients with Early Diabetic Retinopathy.
PanompraiSitthiwongsa ( สิทธิวงษา)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การควบคุมเบาหวานในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด
Perioperative control of blood sugar in diabetic patients
DuenpenHoratanaruang ( ห่อรัตนาเรือง)
[ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
โรคเบาหวาน : มุมมองทางจิตเวชศาสตร์
Psychiatric Aspects of Diabetes Mellitus
PoonsriRangseekajee ( รังษีขจี)
[ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
โรคเบาหวาน
Diabetes Mellitus
ChatlertPongchaiyakul ( พงษ์ไชยกุล)
[ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การรับรู้และการปฏิบัติด้านการควบคุมอาหารของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ประเภทที่ 2
Perception and Practices of Dietary Control in Type 2 Diabetic Patients
MayuraIntharabut ( อินทรบุตร), BenjaMuktabhant ( มุกตพันธุ์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
เปรียบเทียบความชุกโรคเบาหวานระหว่างประชากรชนบท และในเมืองของจังหวัดขอนแก่นและการติดตามผู้ป่วยโรคเบาหวานในปีแรก
Prevalence of Diabetes Between Urban and Rural Areas of Khon Kaen Province and First Year follow-up for Diabetes Patients
TueanjitKhampitak ( คำพิทักษ์), PatchareeBoonsiri ( บุญศิริ), KozoMatsubayashi, KiyohitoOkumiya, MasayukiIshine, UbonCha’on ( ชาอ่อน), PremjaiAreejitranusorn ( อารีจิตรานุสรณ์), KovitKhampitak ( คำพิทักษ์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลของบัวบกและมังคุดต่อกระบวนการหายของแผลในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดเบาหวาน
Effects of Centella Asiatica Linn. and Garcinia Mangostana Linn. on The Healing of Dermal Wounds in Diabetic Rats
JiratNganlasom ( งันลาโสม), TundaSuttitum ( สุทธิธรรม), DusitJirakulsomchok ( จิระกุลสมโชค), AnuchaPuapairoj ( พัวไพโรจน์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
นัยทางคลินิกของการศึกษาตามวิธี ADVANCE ในการลดความดันโลหิตในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
Clinical Implications of ADVANCE Blood Pressure Lowering Trial in Patients with Type 2 Diabetes
SupanimitTeekachunhatean ( ทีฆชุณหเถียร)
[ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การตรวจวินิจฉัยโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
Diagnosis of Gestational Diabetes Millitus in Srinagarind Hospital
MasineePhaibool ( ไพบูลย์), JamrasWongkham ( วงศ์คำ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยร้านยาคุณภาพ จังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการนำร่องกับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
Diabetes and Hypertension Screening by Accredited Community Pharmacy in Khon Kaen Under a Pilot Project with The National Health Security Scheme
JeerisudaKhumsikiew ( คำสีเขียว), WiwatArkaravichien ( อัครวิเชียร), DuangtipHongsamoot ( หงษ์สมุทร), PimolsriSangkar ( แสงคาร์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การศึกษาย้อนหลังการใช้มะระขี้นกในผู้ป่วยเบาหวานในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จ.เลย ประเทศไทย
Retrospective study on the use of bitter melon for type 2 diabetes at Dansai Crown Prince Hospital, Thailand
AnjanaFuangchan ( เฟื่องจันทร์), TippawadeeSeubnukarn ( สืบนุการณ์), DarinJungpattanawadee ( จึงพัฒนาวดี), PaveenaSonthisombat ( สนธิสมบัติ), KornkanokIngkaninan ( อิงคนินันท์), PinyupaPlianbangchang ( เปลี่ยนบางช้าง), Stuart T.Haines ( เฮนส์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ปัจจัยการเกิดไมโครแอลบูมินนูเรียในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2: การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัย
Factors Affecting Microalbuminuria in Type 2 Diabetes: Meta-analysis
Sirima Mongkolsomlit ( มงคลสัมฤทธิ์), PetchRawdaree ( รอดอารีย์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความชุกของภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลพังโคน
The Prevalence of Depression among Type 2 Diabetic Patients in PhangKhon Hospital
PiruneeSuppaso ( สัพโส)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การศึกษาตัวบ่งชี้ไกลโคซีเลชั่นในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีพยาธิสภาพที่ไต
Glycosylation index in type 2 diabetic patients with nephropathy
PimpaRatchawan ( ราชขวัญ), JindaratTrakulthong ( ตระกูลทอง), Wisut Kangwantrakul ( กังวานตระกูล), LimthongPromdee ( พรหมดี)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลการดูแลรักษาเบาหวานและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลทรายมูล
The Outcome of Diabetes Care and Factors Associated With Poor Glycemic Control among Type 2 Diabetic Patients in Saimun Hospital
PakasitOvatakanont ( โอวาทกานนท์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ประโยชน์ของวิธีการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัยเพิ่มเติมในการวินิจฉัยภาวะเส้นประสาทมีเดียนถูกกดทับบริเวณข้อมือในผู้ป่วยที่มีภาวะเส้นประสาทส่วนปลายผิดปกติจากเบาหวาน
Usefulness of Additional Electrodiagnostic Techniques for Median neuropathy at the wrist (Carpal Tunnel Syndrome) in Patients with Diabetic Polyneuropathy
Chinapat Gerawarapong ( จิระวรพงศ์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลของโปรแกรมการให้ความรู้การดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 แบบกลุ่มในโรงพยาบาลทรายมูล
Outcomes of Group Education Program for Type 2 Diabetic Patients in Saimun Hospital
PakasitOvatakanont ( โอวาทกานนท์), WiriyaSunthara ( สุนทรา)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
คุณภาพชีวิต (ด้านการมองเห็น) ของผู้ป่วยโรคเบาหวานขึ้นจอตาที่ได้รับการยิงเลเซอร์
Quality of Life (Visual Aspect) in Proliferative Diabetic Retinopathy Patients after Laser Photocoagulation
PanompraiSitthiwongsa ( สิทธิวงษา), YanikaChetchotsak ( เชษฐโชติศักดิ์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลมโหสดนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Dietary Intake and Nutritional Status of Type 2 Diabetic Patients at Mahosot Hospital, Vientiane Capital City, Lao PDR
VassanaThammavongsa ( ธรรมวงศา), BenjaMuktabhant ( มุกตพันธุ์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความชุกของภาวะบกพร่องของน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหารและโรคเบาหวานชนิดที่สองในประชากรวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ตอนต้นที่อาศัยอยู่ในเขตชนบทของประเทศไทย
Prevalence of Impaired Fasting Glucose and Type 2 Diabetes in Adolescence and Young Adults in Rural Thailand
PraewKotruchin ( โคตรุฉิน), Ekgaluck Wanothayaroj ( วโนทยาโรจน์ ), SornwichateRattanachaiwong ( รัตนชัยวงศ์ ), ChatlertPongchaiyakul ( พงษ์ไชยกุล)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความชุกของภาวะโลหิตจาง ในผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2 ที่ไม่ได้ถูกวินิจฉัยว่ามีโรคหลอดเลือดหัวใจหรือโรคไตเรื้อรังร่วมด้วย
Prevalence of Anemia in Thai Type 2 Diabetic Patients with No Diagnosis of Associated Cardiovascular or Chronic Kidney Diseases
Patcharaporn Sudchada ( สุดชาฎา), PiwadeeKunmaturos ( ขุนมธุรส), RawisutDeoisares ( เดียวอิสเรส)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด: กรณีศึกษาในตำบลห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
Effects of Self-Care Behavioral Modification Program for Blood Sugar Control Among Elderly Patients with Type 2 Diabetes Mellitus: Case Study in Huai Keng Subdistrict, Kumpawapi District, Udonthani Province
Tussawanพลอุทัย ( Phol-uthai), PanneeBanchonhutthakit ( บัญชรหัตถกิจ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการที่คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
Caffeine Beverage Consumption in the Type 2 Diabetic Patients Attending Diabetes Clinic at Manchakhiri Hospital in Khon Kaen Province
Ladda Chomyindee ( ชมยินดี), Benja Muktabhant ( มุกตพันธุ์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การประเมินผลการให้คำปรึกษาโดยวิธีการนับคาร์โบไฮเดรตในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
Assessment of Carbohydrate Counting Counseling in the Type 2 Diabetic Patients
RatiratKasikun ( กสิกุล), BenjaMuktabhant ( มุกตพันธุ์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถแห่งตนร่วมกับแรงสนับสนุน ทางสังคมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน หนองกุงเผือก อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
Effect of Health Education Program using Appling Self-efficacy Theory and Social Support for Type 2 Diabetic Patients at Nhongkungpueak Health Promoting Hospital, Nhongkungsri District, Kalasin Province
SomphongHamwong ( หามวงค์), PanneeBunchonhattakit ( บัญชรหัตถกิจ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
คุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยเบาหวาน : กรณีศึกษาในเขตอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
Oral Health Related Quality of Life among Diabetes Mellitus Patient: A Case Study in Suwannakuha District, Nongbualumphu Province
SettaponCharoentanyarak ( เจริญธัญรักษ์), JirapornKhiewyoo ( เขียวอยู่), WilawanWeraarchakul ( วีระอาชากุล)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานที่คลินิกเบาหวานและคลินิกเบาหวานเข้มข้น โรงพยาบาลมหาสารคาม
Treatment Outcomes of Diabetes Mellitus Patients at Diabetes Clinic and Intensive Diabetes Clinic, Mahasarakham Hospital
JirapornPilaikul ( พิลัยกุล), Kittisak Sawanyawisuth ( สวรรยาวิสุทธิ์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การผิดนัดและตัวชี้วัดทางคลินิกของผลการดูแลในผู้ป่วยเบาหวานในหน่วยบริการปฐมภูมิสามเหลี่ยมโรงพยาบาลศรีนครินทร์
Missed Appointment and Clinical Indicators of Diabetes Mellitus Care among the Diabetes Mellitus Patients in Samleam Primary Care Unit, Srinagarind Hospital
Varisara Luvira ( ลุวีระ), Sauwanan Bumrerraj ( บำเรอราช)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การประเมินความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อขาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
The Assessment of Lower Limb Muscles Strength and Endurance in Type 2 Diabetes Mellitus
Patchareeya Amput ( อัมพุธ), Chamaiporn Sanguanchue ( สงวนชื่อ), NittayaSuttakat ( สุทธเขตต์), Panuwat Sukmee ( สุขมี)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
สู่ยุคของยาชีววัตถุและไบโอซิมิลาร์ กรณีศึกษาอินซูลิน
Towards the Era of Biologics and Biosimilars, a Case Of Insulin
Suntara Eakanunkul ( เอกอนันต์กุล)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ถูกตัดนิ้วเท้าและผู้ถูกตัดขาระดับใต้เข่า
The Comparison of Quality of Life between Diabetes-Related Toe Amputees and Diabetes-Related
Dernchai Pho-ngam ( โพธิ์งาม)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความสัมพันธ์ของภาวะซึมเศร้าและความเครียดกับระดับน้ำตาลสะสมในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับการรักษาที่คลินิกเบาหวาน ของโรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
Association of Depression and Stress with HbA1c level of Type 2 Diabetic Patients Attending the Diabetes Clinic of Nampong Hospital, Khon Kaen Province
Chonvipa Sulukananuruk ( สุลักขณานุรักษ์), Warodom Jaisanook ( ใจสนุก), Benja Muktabhant ( มุกตพันธุ์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะกรวยไตอักเสบเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวาน ในโรงพยาบาลจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
The Prevalence and Associated Factors of the Chronic Pyelonephritis among the Diabetic Patients in Chatturat Hospital, Chaiyapoom Province.
Rotjanakarn Panduangkaew ( พานดวงแก้ว), Pattapong Ketsomboon ( เกษสมบูรณ์), Isaraporn Thepwongsa ( เทพวงศา), Chutchai Nganwai ( งานไว), Aphitsara Thamrongwaranggoon ( ธำรงวารางกูร), Amorn Premgamone ( เปรมกมล)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความเสี่ยงของการได้รับโปรเจสเตอโรนเพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนดต่อการเกิดโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์:การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์เมตต้า
Risk of Progesteronefor Preventing Preterm Delivery on Gestational Diabetes Mellitus: A Systematic Review and Meta-Analysis
Siwanon Rattanakanokchai ( รัตนะกนกชัย), Malinee Laopaiboon ( เหล่าไพบูลย์), Ussanee Sangkomkamhang ( สังคมกำแหง), Porjai Pattanittum ( พัทธนิตย์ธรรม)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
นวัตกรรมเพื่อการจัดการตนเองผ่านระบบบริการสุขภาพทางไกลสำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง
Self -Management Telehealth Innovation for Patients with Diabetes Mellitus Type 2 with Dyslipidemia
Kannikar Yingyaun ( ยิ่งยืน), Nonglak Methakanjanasak ( เมธากาญจนศักดิ์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลทันทีของการก้าวขึ้นลงกะลามะพร้าวต่อความสามารถในการทรงตัวของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
Immediate Effects of Step up Using Coconut Shell on Balance Ability in Person with Type 2 Diabetes Mellitus
PatchareeyaAmput ( อัมพุธ), SirimaWongphon ( วงษ์พล), Sudarat Sungkamanee ( สังฆะมณี)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจของผู้ดูแลและผู้ป่วยสูงอายุโรคเบาหวาน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
Effect of Empowerment Program for Caregivers and Elderly Patients with Diabetes in Kantharawichai District, Mahasarakham Province
Jutharat Rungsa ( รังษา), Yuvadee Rodjarkpai ( รอดจากภัย), PaiboonPongsaengpan ( พงษ์แสงพันธ์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลของโปรแกรม ต่อความรู้การควบคุมระดับน้ำตาลและการกลับมารักษาซ้ำของหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานชนิดพึ่งอินซูลิน
The Effects of Program on Knowledge, Blood Sugar Level Control and Re-admission of Women with Insulin-Dependent Gestational Diabetes Mellitus
Wenuka Pornkuna ( พรกุณา), Soiy Anusornteerakul ( อนุสรณ์ธีรกุล)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การเปรียบเทียบผลการควบคุมระดับน้ำตาลในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ตามเป้าหมายการรักษา 2 รูปแบบ
Comparison of Glycemic Control in Type 2 Diabetic Patients between Two Treatment Goals
YonladaSiriwattanamethanon ( ศิริวัฒนเมธานนท์), AcharawanTopark-Ngarm ( โตภาคงาม)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความรู้ในการดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวาน เขตพื้นที่อำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานี
Foot-care Knowledge of Diabetic Patients of Kukaew Community Hospital, Kukaew District, UdonThani Province
PapadaMahatthanapradir ( มหัทธนะประดิษฐ์), PoonrutLeyatikul ( ลียติกุล), ManopKanato ( คณะโต)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
วิถีชีวิตและปัจจัยส่วนบุคคลที่สัมพันธ์กับภาวะโภชนาการเกินของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น
Lifestyle and Personal Characteristic Factors Associated with Overnutritional Status among Supporting Staff of Khon Kaen University
Nattapong Anchalee ( อัญชลี), Benja Muktabhant ( มุกตพันธุ์ )
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การส่งเสริมสุขภาพช่องปากกับการป้องกันโรคเบาหวานในผู้สูงอายุ
Oral Health Promotion and Diabetes Prevention in the Elder
Worrawan Asawakun ( อัศวกุล)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.