Untitled Document Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Topic Collection
Instruction :
Click on a specialty or topic to get detail.
 
Selected Collection Biochemisty
 
กลไกการก่อมะเร็งท่อน้ำดีโดยอนุมูลอิสระจากการติดพยาธิใบไม้ตับ
Mechanism of Opisthorchis viverini associated cholangiocarcinogenesis is mediated by free radicals.
PuangratYongvanit ( ยงวนิชย์), SomchaiPinlaor ( ปิ่นละออ)
[ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ตัวบ่งชี้ชีวภาพของมะเร็งท่อน้ำดี
Tumor marker in Cholangiocarcinoma
SopiyWongkham ( วงศ์คำ)
[ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การแสดงออกและการทำงานของจีนที่มีความสัมพันธ์กับโรคมะเร็งท่อน้ำดี
Expression and Function of Candidate Genes Involved in Cholangiocarcinama
WatcharinLoilome ( ลอยลม), PuangratYongvanit ( ยงวนิชย์)
[ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
พันธุวิศวกรรมกับการวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมในศตวรรษที่ 21
Genetic Engineering and Diagnosis of Genetic Disease in 21st Century
RasanaWongratanacheewin ( วงศ์รัตนชีวิน)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การศึกษาเปรียบเทียบการตรวจวัดระดับกลูโคสด้วยวิธี Biosensor และวิธีมาตรฐาน Glucose oxidase
Comparative study between glucose determination by capillary glucose biosensor and standard venous glucose oxidase test
VirojWiwanitkit ( ไววานิชกิจ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ประสิทธิภาพในการใช้ Pancreatic alpha amylase เป็นเครื่องมือในการคัดกรองโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน (การศึกษานำร่อง)
A Pilot Study of Using Pancreatic Alpha Amylase in Screening for Acute Pancreatitis
Boonchalermvichian C ( บุญเฉลิมวิเชียร), Wiwanitkit V ( ไววานิช), Thongngarm D ( ทองงาม), Agthong S ( แอกทอง), Paritpokee N ( ผริตโภคี), Chamnarnapi S ( ชำนาญไพร)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การศึกษาเปรียบเทียบตรวจวัดระดับ cholesterol ในเลือดด้วยวิธี cholesterol biosensor และ standard SHOD-PAP method
Comparative Study between Blood Cholesterol Determination between Cholesterol Biosensor and Standard CHOD-PAP Method
Wiwanitkit V ( ไววานิชกิจ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลของเฟนิลไฮดราซีนที่มีต่อการชักนำให้เกิดภาวะโลหิตจางในการะต่ายและแกะ
EFFECTT OF PHENYLHYDRAZINE ON ANEMIC INDUCTION IN RABBITS SND SHEEP
PrasongKoonanuwatchaide ( คุณานุวัฒน์ชัยเดช), MaitreeSuttajit ( สุทธจิตต์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ค่าอ้างอิงของเอ็นไซม์-กลูตามิลทรานสเฟอเรสแอคทิวิตี้ในซีรั่มของคนไทยปกติ
Reference interval of serum Y-glutamyltransferase activity in healthy thais
RewatTaksinamanee ( ทักษิณะมณี), Nongnuch Settasatian ( เศษรฐเสถียร)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................

COMPATIVE ERYTHROPIETIN LEVELSINURINE OF THE ANEMIC AND MALNOURISHED PATIENTS
PrasongKoonanuwatchaidet ( คุณานุวัฒน์ชัยเดช), MaitreeSuttajit ( สุทธิจิตต์)
[ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
สารก่อมะเร็งในอาหาร
Food Carcinogens
PrasongKoonanuwatchaidet ( คุณานุวัฒน์ชัยเดช)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การตรวจวินิจฉัยโรคปอดบวม ที่เกิดจากไวรัสทางห้องปฏิบัติการ
TipayaEkalaksananan ( เอกลักษณานันท์), ChamsaiPientong ( เพียรทอง)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การศึกษาและวิจัยโรคนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะ ในประเทศไทย : ตอนที่ 2 นิ่วไต และนิ่วท่อไต
STUDY AND RESEARCH OF URINARY STONE DISEASE IN THAILAND : PART II RENAL AND URETERIC STONES
พจน์ ศรีบุญลือ, ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์, เกรียง ตั้งสง่า, วิฑูรย์ ประสงค์วัฒนา, วิศิษฐ์ สิตปรีชา
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลของผักที่มีออคซาเลตสูงต่อการเกิดนิ่วในหนูทดลอง
Effects of oxalate-rich vegetable on urinary stone formation in experimental rat
PoteSriboonlue ( ศรีบุญลือ), ChailaiSrisuwan ( ศรีสุวรรณ), PataraSanchaisuriya ( แสนไชยสุริยา), VitoonPrasongwatana ( ประสงค์วัฒนา)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การวิเคราะห์การแสดงออกของยีนด้วยวิธีที่ได้ปริมาณงานสูง
High Throughput Gene Expression Analysis: a Review
KanlayaneeSawanyawisuth ( สวรรยาวิสุทธิ์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของยา Gemcitabine ต่อเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดีและการเปรียบเทียบผลการยับยั้งระหว่างยาตำรับสามัญกับตำรับอ้างอิง
Determination of Growth Inhibitory Effect of Gemcitabine on Human Intrahepatic Cholangiocarcinoma Cell lines and Comparison of its Inhibition Between the Generic and Reference Formulation
HasayaDokduang ( ดอกดวง), ApinyaJusakul ( จุ๊สกุล), VajarabhongsaBhudisawadi ( พุทธิสวัสดิ์), WatcharinLoilome ( ลอยลม), PuangratYongvanit ( ยงวณิชย์), BanchobSripa ( ศรีภา), WichittraTassaneeyaku ( ทัศนียกุล), NisanaNamwat ( นามวาท)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
แบคเทอริโอเฟจและการประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์
Bacteriophages and their medical applications
NittayaKhakhum ( ค้าคุ้ม), UmapornYordpratum ( ยอดประทุม), RasanaWongratanacheewin ( วงศ์รัตนชีวิน)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
เมตาจีโนมิกส์
Metagenomics
ChotimaPotisap ( โพธิทรัพย์ ), RasanaWongratanacheewin ( วงศ์รัตนชีวิน)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
เซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง
Cancer Stem Cells
KunlathidaKunlabut ( กุลบุตร), SopitWongkham ( วงค์คำ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลเสียต่อเซลล์เมื่อมีการปรับตัวที่ไม่สมดุลต่อภาวะเครียดที่เกิดกับยีน ภายหลังการติดเชื้อและการอักเสบ
Adverse Effects Caused by Adaptive Imbalance to Genotoxic Stress after Infection and Inflammation
Sasithorn Kadsanit ( คาดสนิท), Chadamas Pinitsoontorn ( พินิจสนุทร), Watcharin Loilome ( ลอยลม), Puangrat Yongvanit ( ยงวณิชย์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การปรับระบบประสาทอัตโนมัติที่ควบคุมการทำงานของหัวใจในเด็กและวัยรุ่นที่เป็นโรคอ้วน
Modulation of Cardiac Autonomic Control in Children and Adolescents with Obesity
WilaiwanKhrisanapant ( กฤษณะพันธ์), Phouvang Sengmeuang ( แสงเมือง), UpaKukongviriyapan ( คู่คงวิริยพันธุ์), OrapinPasurivong ( ผาสุริย์วงษ์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
วิถีการส่งสัญญาณ PI3K/Akt ในเซลล์ปกติและเซลล์มะเร็ง
PI3K/Akt Signaling Pathway in Normal and Malignant Cells
Supak Yothaisong ( โยไธสง), Watcharin Loilome ( ลอยลม)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
กระบวนการก่อมะเร็งท่อน้ำดีในระดับโมเลกุล2: ยีนที่สัมพันธ์กับการก่อมะเร็งท่อน้ำดี
Molecular Carcinogenesis of Cholangiocarcinoma II: Associated Genes in the Genesis of Cholangiocarcinoma
NisanaNamwat ( นามวาท), Watcharin Loilome ( ลอยลม), Puangrat Yongvanit ( ยงวณิชย์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
องค์ประกอบและบทบาทของสภาวะแวดล้อมของเซลล์มะเร็ง (tumor microenvironment)
Tumor Microenvironment and its Functions
Malinee Thanee ( ธานี), Puangrat Yongvanit ( ยงวณิชย์ ), WatcharinLoilome ( ลอยลม)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ศักยภาพของเอนไซม์ไมอีโลเพอร์ออกซิเดสเพื่อพัฒนาเป็นชุดตรวจกรองโรคปริทันต์
Myeloperoxidases : A Potential Enzyme for Development Diagnostic Kit for Screening of Periodontal Disease
SupapornKlangprapan ( กลางประพันธ์), PonlathamChaiyarit ( ไชยฤทธิ์), DoosadeeHormdee ( หอมดี), Tueanjit Khampitak ( คำพิทักษ์), Jureerut Daduang ( ดาดวง), Pranithi Hongprabhas ( หงสประภาส), Patcharee Boonsiri ( บุญศิริ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ภาวะถูกออกซิไดซ์เกินสมดุลและสารต้านออกซิเดชั่นกับโรคมะเร็ง
Oxidative Stress, Antioxidant and Cancer
Kosin Wirasorn ( วิระษร), KultidaKlarod ( กล้ารอด), PranithiHongsprabhas ( หงส์ประภาส), Patcharee Boonsiri ( บุญศิริ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลเปรียบเทียบค่าประมาณอัตรากรองของไตระหว่างสูตร MDRD และ CG ที่ 60 ml/min เทียบกับค่ายูเรียไนโตรเจน ครีอะตินีน และอัลบูมินในปัสสาวะในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
Comparison of Estimated Glomerular Filtration Rate at 60 Ml/Min using MDRD and CG Equations with Blood Urea Nitrogen, Creatinine and Albuminuria in Type 2 Diabetic Patients
Bhurit Songthananit ( ทรงธนนิตย์), Jintana Khowtap ( ขาวทับ), Wisut Kangwantrakul ( กังวานตระกูล), Siriporn Proungvitaya ( ปรุงวิทยา), Limthong Promdee ( พรหมดี)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การประยุกต์ใช้ค่าอัตราส่วนของนิวโตรฟิลต่อลิมโฟไซต์ในเลือดเพื่อการพยากรณ์โรค
Application of using Blood Neutrophil to Lymphocyte Ratio for Prognosis
Salak Thaenkaew ( แท่นแก้ว), Sopit Wongkham ( วงศ์คำ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
เมแทโบโลมิกส์ในการวิจัยและวินิจฉัยทางคลินิก
Metabolomics in Clinical Research and Diagnosis
Panuwat Kotsombat ( โคตรสมบัติ), Rujikorn Treeriya ( ตรีริยะ), Jutarop Phetcharaburanin ( เพชระบูรณิน)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
สมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบของพิกัดนวโกฐ 4 ชนิดควบคุมเมแทบอลิซึมของโคเลสเตอรอลโดยผ่านการแสดงออกของยีน LDLR, HMGCR, SR-BI and ApoA-1
Four Main Components of Phikud Navakot Promote Cholesterol Metabolism Through LDLR, HMGCR, SR-BI and ApoA-I Genes
Napatara Tirawanchai ( ธีระวัลย์ชัย), Sudarat Supapornhemin ( สุภาพรเหมินทร์), Anchaleekorn Somkasetrin ( โสมเกษตริน), JirapornJantaravinid ( จันทรวินิจ), Kanchana Kengkoom ( เข่งคุ้ม), Sumate Ampawong ( อำภาวงษ์ )
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การส่งเสริมกระบวนการออโตฟาจีด้วยสมดุลของนาฬิกาชีวิต
Elevating the Autophagic Process by Balancing the Biological Clock
Phichamon Phetchahwang ( เพ็ชรฉวาง), Worasak Kaewkong ( แก้วก่อง)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
สารไฟโตแคนนาบินอยด์ส่งเสริมฤทธิ์ต้านมะเร็งรังไข่โดยกระตุ้นการแสดงออกของตัวรับแคนนาบินอยด์
Phytocannabinoids Potentially Exert Anti-ovarian Cancer Effects by Increasing Cannabinoid Receptor Expressions
KrittamateSaisuwan ( สายสุวรรณ), PatchareeBoonsiri ( บุญศิริ), ChalongchaiChalermwat ( เฉลิมวัฒน์), KulthidaVaeteewoottacharn ( เวทีวุฒาจารย์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.