Untitled Document Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Topic Collection
Instruction :
Click on a specialty or topic to get detail.
 
Selected Collection Anesthesiology
 
การทดลองใช้แบบบันทึกความปวดเพื่อเป็นสัญญาณชีพที่ห้าในผู้ป่วยหลังผ่าตัดศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
An evaluation of pain score record form as the fifth vital sign for postoperative cares of orthopedic patients
SomboonThienthong ( เทียนทอง), PaneePongchapoa ( พงษ์จะโปะ), NongyaoReawsa ( เร็วสา), SunanthaChangJam ( จงจำ), SagheemasKaewkot ( แก้วโคตร), KrittinunUraiwan ( อุไรวรรณ), WiroonLaupattarakasem ( เหล่าภัทรเกษม)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การสำรวจอาการปวดหลังผ่าตัดในวันที่สองหลังการผ่าตัดคลอด
A postoperative pain survey in the second day after cesarean section
SuntareeNumjaitaharn ( น้ำใจทหาร), PiangjitTharnprisan ( ธารไพรสาณฑ์), RatanaRongtonggul ( รองทองกูล), PuangratChouwajaroen ( เชาวะเจริญ), WitoonPrasertcharoensuk ( ประเสริฐเจริญสุข), SomboonThienthong ( เทียนทอง)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
อัตราการตรวจพบเชื้อของ Laryngoscope blade ภายหลังการทำความสะอาดด้วยฮีบีสครับความเข้มข้น4 เปอร์เซ็นต์แล้วเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70 เปอร์เซ็นต์ร่วมกับการใช้ถุงพลาสติกที่สะอาดหุ้ม
Bacterial contamination of the laryngoscope blades after 4% hibiscrub and 70% alcohol decontamination under plastic bag covering
SupattraSripore ( ศรีพอ), SuhattayaBoonmak ( บุญมาก), PolpunBoonmak ( บุญมาก), TippawanMuknumporn ( มุกนำพร), PenvisaNaewthong ( แนวทอง), LumyaiSabangban ( แสบงบาล), JanchaiSangkaew ( แสงแก้ว)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความรู้และความพึงพอใจในบทบาทและหน้าที่ของวิสัญญีพยาบาลภายหลังการฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง
Evaluation of an ACLS Training Program for Nurse Anesthetis Aims at Role and Satisfaction
SujettanaPoomsawat ( ภูมิสวาสดิ์), somyongSrichaipunha ( ศรีชัยปัญญา), PolpunBoonmak ( บุญมาก), SuhattayaBoonmak ( บุญมาก)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความชุกของความพิการแต่กำเนิดที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์
Prevalence of Congenital Anomalies at Srinagarind Hospital
ThawalwongRatanasiri ( รัตนสิริ), PramintAnukollprasert ( อนุกูลประเสริฐ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การศึกษาอัตราและเหตุผลของการเลื่อนผ่าตัดผู้ป่วยของโรงพยาบาลศรีนครินทร์
Cancellation on the Day of Surgery in Srinagarind Hospital
WimonratKrisanaprakornkit ( กฤษณะประกรกิจ), DujduenTasanarong ( ทัศนณรงค์), YinglakPanjawaranuwat ( ปัญจวรานุวัตร์), LaksanavadeeChairat ( ชัยรัตน์), SomyongSrichaipunha ( ศรีชัยปัญหา)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
สำรวจคำสั่งการให้ยาระงับปวดหลังการผ่าตัดในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
Survey of Postoperative Pain Management Orders at Srinagarind Hospital
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การใส่ท่อทางเดินหายใจชนิด Preformed Flexible ผ่านทาง Intubating LMA ในหุ่น
Insertion of Preformed flexible endotracheal tubes through the Intubating LMA on a Manikin
SomboonThienthong ( เทียนทอง), WimonratKrisanaprakornkit ( กฤษณะประกรกิจ), PolpunBoonmak ( บุญมาก), SuthanneeSimajareuk ( สิมะจารึก), Watana Tantanatewin ( ตันทนะเทวินทร์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การศึกษาหาปริมาณ Fresh Gas Flow ต่อ Minute Ventilation ที่ใช้ในการหายใจเองผ่าน EAR Circuit ที่ทำจากวัสดุที่หาง่ายในปอดเทียม
Fresh Gas Requirement of a Hand Made Enclosed Afferent Reservoir Circuir : An in-vitro Study Using Spontaneous Ventilation in Lung Model
PanaratanaRatanasuwan ( รัตนสุวรรณ), SunchiTheerapongpakdee ( ธีรพงศ์ภักดี), ViriyaSujjapong ( สัจจพงษ์), Kumkit Tiemklang ( )
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การดูแลผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังผ่าตัดในห้องพักฟื้นตามแผนภูมิการระงับปวดที่กำหนดขึ้น
The Treatment of Patients with Moderate to Severe Pain in the Recovery Room Using the Pain Algorithm
RaddaKamhom ( กำหอม), Malinee Wongswadiwat ( วงศ์สวัสดิวัฒน์), WimonratKrisanaprakornkit ( กฤษณะประกรกิจ), SomboonThienthong ( เทียนทอง), KhochakornPalachewa ( พลาชีวะ), PikulMalarsai ( มะลาไสย์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การยอมรับระดับฮีโมโกลบินที่ต่ำลงจะช่วยลดปริมาณการให้เลือดในระหว่างและหลังการผ่าตัดได้
Accepting Minimal Hemoglobin Levels Reduced Allogenic Blood Transfusions
SomboonThienthong ( เทียนทอง)
[ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความสามารถของนักเรียนวิสัญญีพยาบาลในการใส่ท่อช่วยหายใจชนิด esophageal tracheal CombitubeTM กับหุ่นจำลองเมื่อเปรียบเทียบกับท่อหายใจชนิด Endotracheal tube
Comparing the Ability of Anesthetic Nurse Trainees to Intubate Using the CombitubeTM VS. Endotracheal Tube
Chau-In W. ( เชื้ออินทร์), Chairat L. ( ), Sumret K. ( สำเร็จ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การวัดความดันภายใน Cuff ของท่อช่วยหายใจชนิด high volum,Low pressure ด้วยอุปกรณ์ประยุกต์อย่าง ๆ กับการยอมรับของพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล
Simple Applied Apparatus for High Volume,Low Pressure Endotracheal Tube Cuff Pressure Measurement with Accptance of Nurse at Srinagarind Hospital
PumpuangKingsungwal ( กิ่งสังวาล), ChaichanaSinkuakool ( สินเกื้อกูล), WinitaJeerararuensak ( จีราระรื่นศักดิ์), KanchanaUppan ( อุปปัญ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การใช้ Ketamine – Midazolam หยดเข้าหลอดเลือดดำ ร่วมกับการฉีดยาชาเฉพาะที่ด้วย 0.25% Bupivacaine เป็นยาสลบ ในการส่องกล้องทางหน้าท้องเพื่อตรวจวินิจฉัยทางนรีเวชวิทยา
Combination of Ketamine-Midazolam Infusion and Local Infiltration with 0.25% Bupivacaine for Diagnostic Gynaecologic Laparoscopy
SiriratTribuddharatan ( ตรีพุทธรัตน์), MalineeVichayachewin ( วิชญชีวินทร์), SunchaiTeerapongpakdee ( ธีรพงศ์ภักดี), SureeratTanapongpitaya ( ธนะพงศ์พิทยา)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดง ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่ได้รับ spinal anesthesia
Postoperative Oxygen Saturation in Patients Receiving Spinal Anesthesia
AksornSathikarnmanee ( สาธิตการมณี), ThepakornSathitkarnmanee ( สาธิตการมณี)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การศึกษาเปรียบเทียบ วงจรวางยาสลบ KKU Coaxial Circle ที่มีความยาวแตกต่างกัน
The Comparative Study of Three Types of KKU Coaxial Circle Circuits
KrisanaSumret ( สำเร็จ), ThephakornSathitkarnmanee ( สาธิตการมณี), WarapornChau-In ( เชื้ออินทร์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การวัดความดันภายใน cuff ของท่อช่วยหายใจชนิด high volume, low pressure
Evaluation of High Volume, Low Pressure Endotracheal Tube Cuff Pressure
Thippawanmuknumporn ( มุกนำพร), ChaichanaSinkuakool ( สินเกื้อกูล), Pumpoungkingsungwal ( กิ่งสังวาลย์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การป้องกันอาการคันและคลื่นไส้อาเจียนที่เกิดจาก epidural morphine ด้วย nalbuphine 10 มก.
Prevention of Epidural Morphine – induced Pruritus and Nausea – Vomiting by
Wimonrat krisanaprakornkit ( ฤกษณะประกรกิจ), GanaphatVuthiphong ( วุฒิพงศ์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างวงจร Coaxial circle ที่มีสารดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และวงจร Coaxial D ที่ไม่มีสารดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการดมยาสลบทั่วไป
Comparison of coaxial circle circuit with carbon dioxide absorber and coaxial D circuit without carbon dioxide absorber in general anesthesia.
Wattana Tantanatewin ( ตันทนะเทวินทร์), AmmaraLeesan ( ลีแสน), SunchaiTheerapongpakdee ( ธีรพงศ์ภักดี)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การศึกษาเปรียบเทียบผลก๊าซในเส้นเลือดฝอยระหว่าง วงจรวางยาสลบทูแอนด์โฟรและวงจรเมเปิ้ลสัน ดี
To & Fro Versus Mapleson D Circuit – A Comparative Study of Capillary Blood Gas.
SunchaiTheerapongpakdee ( ธีรพงศ์ภักดี), PrapasriNilpiboon ( นิลพิบูลย์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลของยาระงับปวด Nalbuphine ต่อการหายใจ
Respiratory Effcets of Intravenous Nalbuphine
SomboonTienthong ( เทียนทอง), WarapornThipayanate ( ทิพยเนตร)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การทำ Celiac plexus block เพื่อรักษา อาการปวดเรื้อรังจากมะเร็งในช่องท้อง
Celiac plexus block for intractable pain in intraabdominal malignancy
ThepakornSathitkarnmanee ( สาธิตการมณี), SunchaiTheerapongpakdee ( ธีรพงศ์ภักดี)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
เครื่องช่วยหายใจเด็กเล็กแบบวิสัญญี มข.
Pediatric ventilator Anesth. KKU model
SunchaiTheerapongpakdee, ThepakornSatitkarnmanee, SomboonThienthong
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
เครื่องช่วยหายใจแบบ KKU JET และวงจรวางยาสลบแบบ COAXIAL CIRCLE
KKU jet ventilator and coaxial circle circuit
S.Theerapongpakdee ( ธีรพงศ์ภักดี), W.Tantanatewin ( ตันทนะเทวินทร์), C.Sangiumpornpanich ( เสงี่ยมพรพาณิชย์), W.Poomisambun ( ภูมิสัมบรรณ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
KKU Coaxial Circle Circuit
S.Theerapongpakdee ( ธีรพงศ์ภักดี), W.Chuai-In ( เชื้ออินทร์), K.Sumreth ( สำเร็จ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลการระงับปวดระหว่าง continuous epidural bupivacaine - morphine และ intravenous patient controlled analgesia ต่อระดับคุณภาพการฟื้นตัวใน 24 ชั่วโมงแรกหลังผ่าตัดช่องท้องส่วนบน
Quality of Recovery Score and Pain Control between Continuous Epidural Bupivacaine – Morphine and Intravenous Patient Controlled Analgesia after Upper Abdominal Surgery
PanaratanaRatanasuwan Yimyaem ( รัตนสุวรรณ ยิ้มแย้ม), JutharukSuwantinprapha ( สุวรรณทินประภา), WimonratKrisanaprakonkrit ( กฤษณะประกรกิจ), KanjanaUppan ( อุปปัญ), O-turSaeseaw ( แซ่เซียว), ChareumsriSorasit ( สรสิทธิ์), WassanaSornsakda ( ศรศักดา)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ภาวะหัวใจหยุดเต้นที่ไม่คาดคิดและวิสัญญีวิทยา
Unexpected Cardiac Arrest and Anesthesia
PolpunBoonmak ( บุญมาก)
[ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลของการจัดท่าให้ผู้ป่วยนั่งหรือนอนตะแคงขณะฉีดยาชาเข้าช่องน้ำไขสันหลังในการระงับความรู้สึกเพื่อผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง
The Effect of Sitting versus Lateral Position during Induction of Spinal Anesthesia for Cesarean Section
BenjawanPinsornsak ( ปิ่นศรศักดิ์ )
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การเกิดภาวะคลื่นไส้-อาเจียนหลังผ่าตัดในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่รับการผ่าตัดทรวงอกหัวใจและหลอดเลือดที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: อุบัติการณ์ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
Anesthesia Related Postoperative Nausea/Vomiting in Adult Cardiovascular and Thoracic Surgical Patients in Queen Sirikit Heart Center of the Northeast: Incidence and related factors
Siranee Khanethawai ( เคนทวาย), Sirirat Tribuddharat ( ตรีพุทธรัตน์), Thepakorn Sathitkarnmanee ( สาธิตการมณี), Akkharawat Sinkueakunkit ( สินเกื้อกูลกิจ), Daranee Prakrankamanant ( ปราการกมานันท์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
อุบัติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการระงับความรู้สึกของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยระดับตติยภูมิ
Incident Related to Anesthesia at Tertiary Care University Hospital
Malinee Wongswadiwat ( วงศ์สวัสดิวัฒน์), Wimonrat Sriraj ( ศรีราช), Panaratana Ratanasuwan ( รัตนสุวรรณ), Daranee Prakarnkamanant ( ปราการกมานันท์), Kanchana Uppan ( อุปปัญ), Lamphai Polsena ( พลเสนา)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.