Untitled Document Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Topic Collection
Instruction :
Click on a specialty or topic to get detail.
 
Selected Collection Psychiatry
 
สุขภาพจิตของญาติผู้ป่วยจิตเวช ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
Mental health of Psychiatric Patients’ Families in Srinagarind Hospital
AmpornKulvechait ( กุลเวชกิจ), DuangkaewRod-ong ( รอดอ่อง), jarinjitSupataraniyapong ( สุภัทรนิยะพงศ์), SukonMahaton ( มหาทน)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
รูปแบบของการให้บริการ : เส้นทางสู่การดูแลทางจิตเวช
Service Model : The Pathway to Psychiatric Care
TeerakiatJareonsettasin ( เจริญเศรษฐศิลป์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................

LOW BACK PAIN – ORGANIC, PSYCHIATRIC OR MALINGERING?
ChristophereBulstrod
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
มุมมองด้านจิตวิทยาต่อปัญหาติดเชื้อโรคเอดส์ เราได้เรียนรู้อะไรบ้าง?
Paychological Aspects of HIV Infection and AIDS What have we learned
สรุพล วีระศิริ
[ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความถูกต้องของ General Health Questionare-28 ในประชากรผู้ใหญ่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
NawanantPiyavhatkul ( ปิยะวัฒน์กูล), SuchartPaholpak ( พหลภาคย์), TeerakiatJaroensettasin ( เจริญเศรษฐศิลป์)
[ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความเครียดและพฤติกรรมการเผชิญของมารดาที่มีบุตรตัวเหลือง ซึ่งได้รับการส่องไฟรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์
Maternal Stress and Coping in Neonatal Jaundice Treated with Phototherapy at Srinagarind Hospital
BhussabaBungrathok ( บุญกระโทก), RatanaRongtonggul ( รองทองกูล), SrininardSrikanjanaprert ( ศรีกาญจนเพริศ), SuntareeNamjaitaharn ( น้ำใจทหาร)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความชุกและปัจจัยเสี่ยงในการเกิดพิษของลิเทียม ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
Prevalence and Risk Factors of Lithium Toxicity at Srinagarind Hospital
WanwilaiLoalakkana ( เลาลัคนา), BenjamasWannawitchate ( วรรณวิเชษฐ์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
เครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้าผ่านกะโหลก
Transcranial Magnetic Stimulation
ParadeeAuvichayapat ( เอื้อวิชญาแพทย์), ThawatchaiKrisanaprakornkit ( กฤษณะประกรกิจ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความสัมพันธ์ของผลการเรียนกับความเครียด อารมณ์ซึมเศร้า และการอดนอนในนิสิตแพทยศาสตร์
Academic Achievement Correlated to Stress, Depression, and Sleep Deprivation in Medical Students
KittipongKongsomboon ( คงสมบูรณ์ )
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความชุกของภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลพังโคน
The Prevalence of Depression among Type 2 Diabetic Patients in PhangKhon Hospital
PiruneeSuppaso ( สัพโส)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความวิตกกังวลของผู้ป่วยก่อนเข้ารับการตรวจพิเศษลำไส้ใหญ่ทางรังสีของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Anxiety in Patients Prior to Barium Enema Procedure in Srinagarind Hospital, Faculty of Medicine, Khon Kaen University
Amornrat Mungsa ( มังษา), BanjongKheonkaew ( เขื่อนแก้ว), VarapornSilavised ( ศิลาวิเศษ), Keayoon Promon ( พรมอ่อน )
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตในการส่งเสริมพฤติกรรมการจัดการความเครียดของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
Effects of Development Program of Life Skills on Stress Management Behavior Promotion among the Emergency Medical Technician Students of Sirindhorn College of Public Health, Khon Kaen
WarangkanaChompoopan ( ชมภูพาน), PanneeBanchonhattakit ( บัญชรหัตถกิจ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อและความเครียดจากการทำงานของพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉินในโรงพยาบาลศูนย์ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Musculoskeletal Disorders and Work Stress among Emergency Nurses at the Regional Hospitals in the Northeast of Thailand
Rodjakorn Luemongkol ( ลือมงคล), Sunisa Chaiklieng ( ชายเกลี้ยง)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ภาวะน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นจากการใช้ยาทางจิตเวช
Psychotropic Drugs Induced Weight Gain
Rewadee Wongpakaran ( วงศ์ปการันย์), Tuanthon Boonlue ( บุญลือ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์ต่อการปรับตัวด้านร่างกายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะฟื้นฟูสภาพ
Selected Factors Correlated with Physical Adaptation among Stroke Patients in Rehabilitation Phase
Kunnicha Yiadthaisong ( เยียดไธสง), Surachat Sittipakorn ( สิทธิปกรณ์), Supatra Buatee ( บัวที)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความเข้มแข็งในการมองโลกในผู้ป่วยโรคเอดส์
Sense’s of Coherence in Patients with Aids Disease
Bumpenchit Sangchart ( แสงชาติ), Mallika Thadmala ( ทัดมาลา), WarangkhanaKhamying ( คำยิ่ง)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่ได้รับยาเคมีบำบัด:กรณีศึกษาที่หน่วยมะเร็งวิทยาโรงพยาบาลรามาธิบดี
Factors Related to Depressive Episode among the Colorectal Cancer Patients Receiving Chemotherapy: A Case Study at Oncology Unit, Ramathibodi Hospital
Prapai Chengtawee ( เชิงทวี), Suwannee Sirilerttrakul ( สิริเลิศตระกูล)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง: กรณีศึกษาที่ชุมชนบ้านท่าม่วง จังหวัด ร้อยเอ็ด
Family and Community Participation in Caring of Chronic Schizophrenia Patients: A Case study at Ban Tha Muang Community Roi, Et Province
Atiya Posri ( โพธิ์ศรี )
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลของความเครียดและคอร์ติซอลต่อหน้าที่ด้านพฤติกรรมของสมอง: อารมณ์ และความจำ
Effects of Stress and Cortisol on the Brain Behavioral Functions: Mood and Memory
ThaneeyaHawiset ( หาวิเศษ), PrachakInkeaw ( อิ่นแก้ว)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกของคณะแพทยศาสตร์แห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
Prevalence and Factors Associated with Depression among the Clinical Medical Students of a Faculty of Medicine in Northeast Thailand
Sriarpa Auchayasawat ( อัจฉยะสวัสดิ์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ภาวะซึมเศร้าในนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1-3 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Depression in the First to Third Year Medical Students of College of Medicine and Pubic Health, Ubonratchatani University
PatchareePhanpanich ( พรรณพานิช ), Mereerat Manwong ( มั่นวงศ์), PraewwarinVongsuphakphan ( ว่องสุภัคพันธุ์), LatipornUdomsuk ( อุดมสุข)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความเครียด ความกังวล และผลกระทบของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงพยาบาลศรีนครินทร์
Stress Worry and Effects among Health Personnels during Pandemic of Coronavirus Disease 2019 in Srinagarind Hospital
Pornnipa Harnlakorn ( หาญละคร), Tharinee Phetcharat ( เพชรรัตน์), NipharphanRithirod ( ฤทธิรอด), SudthanomKamollerd ( กมลเลิศ), ThurnjaiPitayavatanachai ( พิทยาวัฒนชัย), AtibordeeMeesing ( มีสิงห์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลของโปรแกรมการป้องกันภาวะซึมเศร้าในหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด
Effect of the Depression Prevention Program in Antepartum and Postpartum Women
PaiboonWannasiri ( วรรณศิริ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ปัจจัยทำนายภาวะเครียดจากการเรียนการสอนออนไลน์ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์
Predictors of Stress from Online Learning among Pharmacy Students
AngkanaPoolthong ( พูลทอง), Duangjai Duangrithi ( ดวงฤทธิ์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ประสิทธิผลของระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 วิถีใหม่
The Effectiveness of the New Normal of Care System for People with Mental Health Problems from COVID-19 Pandemic
BurinSuraaroonsamrit ( สุรอรุณสัมฤทธิ์), SuwannaArunpongpaisal ( อรุณพงค์ไพศาล), Terdsak Dechkong ( เดชคง), NoppornTantirangsri ( ตันติรังสี)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความสัมพันธ์ของความทุกข์ยากของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม ต่อสภาพสมอง และอาการทางจิตประสาทของผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช: การศึกษาวิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง
Relationship of Dementia’s Caregiver Distress to the Mental State Examination and Neuropsychiatric Symptoms of Dementia Patients Somdejphrajaotaksinmaharaj Hospital: A Cross-Sectional Analytic Study
ParinthatNetsuwan ( เนตรสุวรรณ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.