Untitled Document Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Topic Collection
Instruction :
Click on a specialty or topic to get detail.
 
Selected Collection Physiology
 
มองกลับไปที่จุดเริ่มต้น...สมองเด็กที่ถูกทำลายฟื้นฟูกลับได้หรือไม่
Back to the Geginning : can the Damage Bramage Brain Recover in the Children?
SuparpornMuchimapura ( มัชฌิมะปุระ)
[ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ค่าปริมาตรอากาศหายใจในเด็กและวัยรุ่นไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีสุขภาพแข็งแรง
Spirometric Values in Healthy Northeast Thai Children and Adolescents
OrataiTunkamnerdthai ( ต้นกำเนิดไทย), WilaiwanKhrisanapant ( กฤษณะพันธ์), Tunda Suttitum ( สุทธิธรรม), PanakapornWannanon ( วรรณานนท์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
พิษกึ่งเฉียบพลันของเอธานอลต่อการทำงานของระบบสืบพันธุ์ของหนูเพศผู้
Subacute Toxicity of Ethanol on the Function of Male Rat Reproductive Tract
JintanapornWattanathorn ( วัฒธร), WannapaS. Ishida ( อิชิดะ), MalivalayaNamking ( นามกิ่ง), LadachartTaepongsorat ( แต่พงษ์โสรัถ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ฤทธิ์ของผงขมิ้นในการรักษาแผลในกระเพาะอาหารของหนูขาว
Antigastric Ulcer Effect of Turmeric in Rats
PatchareewanPannangpetch ( ปั้นเหน่งเพ็ชร), JintanapornWatanathorn ( วัฒนธร), OrapinPhasuriwong ( ผาสุริย์วงษ์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ค่าที่ได้จากการวัดการทำงานของปอดในคนปกติเชื้อชาติได้
Spirometric values in normal Thais
Paradee Aurichayapat ( เอื้อวิชญาแพทย์), Willaivan Khrisanapant ( กฤษณะพันธ์), Narong Aurvichayapat ( เอื้อวิชญาแพทย์), Teudthai Thongaun ( ทองอุ่น), Karnchanasri Singhpoo
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การเปลี่ยนแปลงของระดับอิมมูโนโกลบูลินในซีรัมของลิงเสมที่ได้รับมอร์ฟีนเป็นระยะเวลานาน
Changes in Serum Immunoglobulin Levels Among Cynomolgus Monkeys with Long Term Morphine Treatment
Wannapa S.Ishida ( อิชิดะ), SuchindaMalaivijitnond ( มาลัยวิจิตรนนท์), TakafumiIshida ( อิชิดะ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
เครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้าผ่านกะโหลก
Transcranial Magnetic Stimulation
ParadeeAuvichayapat ( เอื้อวิชญาแพทย์), ThawatchaiKrisanaprakornkit ( กฤษณะประกรกิจ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การได้รับควันบุหรี่ทางอ้อมเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งปากมดลูกของสตรีไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Passive Smoking is an Independent Risk Factor for Cervical Cancer in Northeast Thai women
Sitakan Natphopsuk ( นัดพบสุข), SupatSinawat ( สีนะวัฒน์), ChamsaiPientong ( เพียรทอง), PissamaiYuenyao ( ยืนยาว), Wannapa Settheetham-Ishida ( เศรษฐีธรรม-อิชิดะ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การกระตุ้นด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกศีรษะ
Transcranial Direct Current Stimulation
Paradee Auvichayapat ( เอื้อวิชญาแพทย์), NarongAuvichayapat ( เอื้อวิชญาแพทย์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ปริมาตรและสมรรถภาพปอดของวัยรุ่นชายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย: เปรียบเทียบระหว่างนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นและโรงเรียนอื่นในจังหวัดขอนแก่น
Lung Volume and Function in Male Adolescents in Northeast, Thailand: Students from Khon Kaen Sports School in Comparison with Other Schools in Khon Kaen Province
Wilaiwan Khrisanapant ( กฤษณะพันธ์), TundaSuttitum ( สุทธิธรรม), Orathai Tunkamnerdthai ( ตันกำเนิดไทย)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การบาดเจ็บที่มีสาเหตุจากการเล่นกอล์ฟ และแนวทางการป้องกัน
Golf Injury and Precautions
WoraponTarasee ( ทาราศรี), WannapaIshida ( อิชิดะ), OrapinPasuriwong ( ผาสุริย์วงษ์), Orathai Tunkamnerdthai ( ตันกำเนิดไทย), Wilaiwan Khrisanapant ( กฤษณะพันธ์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การศึกษานำร่องผลของการกระตุ้นด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกต่อการลดอาการปวดระบบประสาทในผู้ป่วยโรคไขสันหลัง
The Effects of Transcranial Direct Current Stimulation in Patients with Neuropathic Pain from Spinal Cord Diseases: a Pilot Study
Niran Ngernyam ( เงินแย้ม), Preeda Arayawichanon ( อารยาวิชานนท์ ), NarongAuvichayapat ( เอื้อวิชญาแพทย์ ), Somsak Tiamkao ( เทียมเก่า), Jintana Sattayasai ( สัตยาศัย), Suparerk Janjarasjitt ( จันทร์จรัสจิต), Araya Chatthanapanich ( ฉัตรธนะพานิช), WiyadaPunjar ( ปัญจรัก), Anuwat Amatachaya ( อมตฉายา), Benchaporn Aree-uea ( อารีเอื้อ), ParadeeAuvichayapat ( เอื้อวิชญาแพทย์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะพหุสัณฐานทางพันธุกรรมของยีน hOGG1 (C1245G) กับความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกในสตรีทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยที่ใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดรับประทานและการสูบบุหรี่มือสอง
Genetic Polymorphism of hOGG1 (C1245G) and Risk for Cervical Cancer in Northeast Thais in Association with Oral Contraceptive Pills and Secondary Smoking
Supagorn Kosirimongcol ( โฆศิริมงคล), SitakanNatphopsuk ( นัดพบสุข), DanaiTiwawech ( ทิวาเวช), Wannapa Settheetham-Ishida ( เศรษฐีธรรม-อิชิดะ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การศึกษานำร่องผลของการกระตุ้นด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกในผู้ป่วยออทิซึม
The Effects of Transcranial Direct Current Stimulation in Patients with Autism: a Pilot Study
Anuwat Amatachaya ( อมตฉายา), Niramol Patjanasoontorn ( พัจนสุนทร), NarongAuvichayapat ( เอื้อวิชญาแพทย์), Chanyut Suphakunpinyo ( ศุภคุณภิญโญ), Suparerk Janjarasjitt ( จันทร์จรัสจิตต์), Woraphon Thuleechan ( ธุลีจันทร์), Wichunan Chueajaroen ( เชื้อเจริญ), Niran Ngernyam ( เงินแย้ม), BenchapornAree-uea ( อารีเอื้อ), ParadeeAuvichayapat ( เอื้อวิชญาแพทย์ )
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การเดินเร็วแบบยกแขนสูงกับความเครียดและสุขภาพในประชากรไทยที่ออกกำลังกายไม่เพียงพอ
Brisk Marching, Stress and Health in Sedentary Thais
NarisaraPremsri ( เปรมศรี), Wilaiwan Khrisanapant ( กฤษณะพันธ์), Sitakan Natphopsuk ( นัดพบสุข), Upa Kukongviriyapan ( คู่คงวิริยพันธุ์), PoungratPakdeechote ( ภักดีโชติ), Orapin Pasurivong ( ผาสุริย์วงษ์), Tunda Suttithum ( สุทธิธรรม), Parichat Prachaney ( ปะจะเนย์), Watchara Boonsawat ( บุญสวัสดิ์), Chulee Jones ( โจนส์), Wannapa Settheetham-Ishida ( เศรษฐีธรรม-อิชิดะ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การศึกษานำร่องของความสามารถในการออกกำลังกายสูงสุด และจุดเริ่มล้าในประชากรไทย
A Pilot Study of Maximum Aerobic Capacity and Anaerobic Threshold Among Thais
Nattha Muangritdech ( ม่วงฤทธิ์เดช), Wilaiwan Khrisanapant ( กฤษณะพันธ์), WannapaIshida ( อิชิดะ), Orapin Pasurivong ( ผาสุริย์วงศ์), Watchara Boonsawat ( บุญสวัสดิ์), Boonsong Patjanasoontorn ( พัจนสุนทร), Burabha Pussadhamma ( ปุสธรรม), Tichanon Promsrisuk ( พรหมศรีสุข), Jiraporn Khangkhan ( แข็งขัน)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทางพันธุกรรมของจีน MDR1 (C3435T) กับมะเร็งปากมดลูกในสตรีที่รับประทานยาคุมกำเนิด
The Association of MDR1 (C3435T) Polymorphism and Cervical Cancer in Women Taking Oral Contraceptives
Sophida Phuthong ( ภู่ทอง), TipthidaPasachan ( ปาสาจันทร์), WannapaSettheetham-Ishida ( อิชิดะ), Danai Tiwawech ( ทิวาเวช), SitakanNatphopsuk ( นัดพบสุข), Dariwan Settheetham ( เศรษฐีธรรม)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การประเมินสมรรถภาพหัวใจ และหลอดเลือดขณะออกกำลังกายที่เพิ่มความหนักมากขึ้นในคนไทยที่มีสุขภาพดี
Evaluation of Cardiovascular Performance during Incremental Exercise Testing in Healthy Thais
Jiraporn Khengkhan ( แข็งขัน), WilaiwanKhrisanapant ( กฤษณะพันธ์), PoungratPakdeechote ( ภักดีโชติ), WatcharaBoonsawat ( บุญสวัสดิ์), BoonsongPatjanasoontorn ( พัจนสุนทร), Burabha Pussadhamma ( ปุสธรรม), TichanonPromsrisuk ( พรหมศรีสุข), Nattha Muangritdach ( ม่วงฤทธิ์เดช )
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
มะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็กในโรงพยาบาลศรีนครินทร์: 2543-2553, ทะเบียนมะเร็งโรงพยาบาล
Non-small Cell Lung Cancer (NSCLC) in Srinagarind Hospital: 2000-2010, Hospital Based
Wiyada Punjaruk ( ปัญจรัก), Krittika Suwanrungruag ( สุวรรณรุ่งเรือง), Kosin Wirasorn ( วิระษร)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
เซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง: ทัศนมิติการประยุกต์ใช้ในโรคมะเร็ง
Cancer Stem Cells: Perspective Application in Cancer
Wiyada Punjaruk ( ปัญจรัก)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
สรีรวิทยาของมะเร็ง: ทัศนมิติมุมมองผ่านศตวรรษที่ 21
Physiology of Cancer: Prospective Aspects beyond the 21st Century
Wiyada Punjaruk ( ปัญจรัก)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การลดภาวะความดันเลือดสูงและภาวะเครียดออกซิเดชันโดยสารสกัดจากเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวในหนูแรทที่ขาดไนตริกออกไซด์
Alleviation of Hypertension and Oxidative Stress by Momordica cochinchinensis Aril Extract in Rats with Nitric Oxide Deficiency
Gulladawan Jan-on ( จันอ่อน), Poungrat Pakdeechote ( ภักดีโชติ), Veerapol Kukongviriyapan ( คู่คงวิริยพันธุ์), Boontium Kongsaktrakoon ( คงศักดิ์ตระกูล), Orachorn Boonla ( บุญลา), Upa Kukongviriyapan ( คู่คงวิริยพันธุ์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลของสารสกัดเอทานอลจากดอกคำฝอยต่อการเปลี่ยนแปลงพลศาสตร์การไหลเวียนเลือดในหนูแรทที่มีภาวะความดันเลือดสูงที่ถูกเหนี่ยวนำโดยสารแอลเนม
Effect of Ethanolic Extract of Carthamus tinctorius on Hemodynamic Changes in L-NAME Hypertensive Rats
Patoomporn Prasattong ( ประสาททอง ), Upa Kukongviriyapan ( คู่คงวิริยพันธุ์ ), Parichat Prachaney ( ประจะเนย์ ), Panot Tangsucharit ( ตั้งสุจริต), Poungrat Pakdeechote ( ภักดีโชติ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
เททระไฮโดรเคอร์คูมินลดภาวะผิดปรกติของพลศาสตร์การไหลเวียนเลือดและภาวะเครียดออกซิเดชันในหนูแรทที่ได้รับแคดเมียมและตะกั่วขนาดต่ำ
Tetrahydrocurcumin Attenuates Hemodynamic Disturbance and Oxidative Stress in Rats Exposed to Low Levels of Cadmium and Lead
Weerapon Sangartit ( แสงอาทิตย์), Poungrat Pakdeechote ( ภักดีโชติ), Veerapol Kukongviriyapan ( คู่คงวิริยพันธุ์), Wanida Donpunha ( ดรปัญหา), Praphassorn Surawattanawan ( สุรวัฒนาวรรณ), Upa Kukongviriyapan ( คู่คงวิริยพันธุ์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตามหลัก 11 อ. ของผู้สูงอายุ
Health Care Behaviors of The Elders Using 11 Basic Elements for Health
Jaruwan Tritipsombut ( ไตรทิพย์สมบัติ), Chariya Kaopimai ( เก่าพิมาย), Waleeporn Sornchamnong ( สอนจำนงค์), Wijittra Thoengnog ( เถิงนอก), Saengrawee Thuengthao ( เทือกเถาว์), Arunee Yoongklang ( ยุงกลาง)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความสัมพันธ์ระหว่างจีโนไทป์ของจีนดื้อยา G2677T/A กับการเป็นมะเร็งปากมดลูก
The Association of Multidrug Resistance Gene G2677T/A Genotypes and Cervical Cancer
Wannapa Settheetham-Ishida ( เศรษฐีธรรม-อิชิดะ), Sophida Phuthong ( ภู่ทอง), Sitakan Natphopsuk ( นัดพบสุข), , Danai Tiwawech ( ทิวาเวช), Dariwan Settheetham ( เศรษฐีธรรม)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจในผู้ป่วยไทยที่มีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับจากการอุดกั้น
Heart Rate Variability in Thai Patients with Obstructive Sleep Apnea
Sopida Santamit ( สัณฐมิตร), Wannapa Ishida ( อิชิดะ), Orapin Pasurivong ( ผาสุริย์วงษ์), WatcharaBoonsawat ( บุญสวัสดิ์), Banjamas Intarapoka ( อินทรโภคา), Uraiwan Zaeoue ( แซ่อุย), Wilaiwan Khrisanapant ( กฤษณะพันธ์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
โพลีมอร์ฟิซึมของจีนทรอมโบโมดูลินชนิด -33GA ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจชาวไทย
Thrombomodulin gene -33GA Polymorphism in Thai Patients with Coronary Artery Disease
Nutchanart Sittidedpachone ( สิทธิเดชผจญ), NantaratKomanasin ( โฆมานะสิน), Nongnuch Settasatian ( เศรษฐเสถียร), Chatri Settasatian ( เศรษฐเสถียร), Upa Kukongwiriyapan ( คู่คงวิริยพันธุ์), Pongsak Intharapetch ( อินทรเพชร), Vichai Senthong ( เส้นทอง)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลต่อการลดความดันเลือดและการต้านออกซิเดชันของสารสกัดเอทานอลจากดอกคำฝอยในหนูแรทความดันเลือดสูงที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดไต
Antihypertensive and Antioxidant Effects of Safflower Ethanolic Extract in Renovascular Hypertensive Rats
Chutamas Wunpathe ( วันเพ็ชร), Upa Kukongviriyapan ( คู่คงวิริยพันธุ์ ), Parichat Prachaney ( ประจะเนย์ ), Orapin Pasurivong ( ผาสุริย์วงษ์ ), Poungrat Pakdeechote ( ภักดีโชติ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การบริโภคน้ำตาลมากเปลี่ยนแปลงการทำงานของประสาทไตให้มีลักษณะที่จำเพาะต่อการคัดหลั่งเรนินมากขึ้นในหนูที่สลบ
High Sugar Intake Alters a Pattern of Renal Nerve Activity Specifically to Increase Renin Release in Anesthetized Rats
Sasipa Rakmanee ( รักษ์มณี), Supaporn Kulthinee ( กุลธินี), Sanya Roysommuti ( ร้อยสมมุติ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลของการออกกำลังกายด้วยท่ารำมวยไทยโบราณสกลนครประยุกต์ต่อสมรรถภาพกายและความสามารถในการทำงานของหัวใจและปอดในหญิงไทยวัยสูงอายุ
The effect of Applied Sakon Nakhon Traditional Thai Boxing Dance on physical Performance and Cardio-pulmonary Capacity in Thai Elderly Females
Teera Piwngern ( ผิวเงิน), Tunda Suttitum ( สุทธิธรรม), Wilaiwan Khrisanapant ( กฤษณะพันธ์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
CYP1A1 กับความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งช่องปากชนิดสแควมัสเซลล์คาร์ซิโนมา
CYP1A1 Gene and Risk of Oral Squamous Cell Carcinoma
Sitakan Natphopsuk ( นัดพบสุข ), Sophida Phuthong ( ภู่ทอง), Wannapa Settheetham-Ishida ( เศรษฐีธรรม-อิชิดะ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของจีนCYP1A1-m2 กับความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งปากมดลูกในสตรีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
CYP1A1-m2 Polymorphism and Cervical Cancer Risk in Northeastern Thai Women
Mayuree Wongpratate ( วงค์ประเทศ), Wannapa Settheetham-Ishida ( เศรษฐีธรรม-อิชิดะ), Sophida Phuthong ( ภู่ทอง), Sitakan Natphopsuk ( นัดพบสุข)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลของสารเฮสเพอริดินต่อความดันเลือดและการทำงานของหลอดเลือดผิดปกติในหนูแรทที่ถูกชักนำให้เกิดความดันเลือดสูงด้วยสารแอลเนม
Effect of Hesperidin on L-NAME-Induced Hypertension and Vascular Dysfunction in Rats
Prapassorn Potue ( โพธิ์ตึ), Putcharawipa Maneesai ( มณีไสย), Sarawoot Bunbupha ( บรรบุผา), Chutamas Wunpathe ( วันเพ็ชร), Parichat Prachaney ( ประจะเนย์), Upa Kukongviriyapan ( คู่คงวิริยพันธุ์), Poungrat Pakdeechote ( ภักดีโชติ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลของการฝึกโปรแกรมพลัยโอเมตริกแบบประยุกต์ต่อความแข็งแรงและกำลังของกล้ามเนื้อในนักกีฬามวยไทยชาย
The Effect of Applied Plyometric Training Program on Muscle Strength and Muscle Power in Male Thai Boxing Athletes
Phoramate Wongputthichai ( วงษ์พุทธิชัย), Tunda Suttitum ( สุทธิธรรม), Apiwan Manimanakor ( มนิมนากร), Kanyalak Kittinon ( กิตตินนท์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
เคอร์คูมินเพิ่มการตอบสนองของหลอดเลือดและลดภาวะเครียดออกซิเดชันในหนูแรทที่เหนี่ยวนำให้เกิดภาวะฮีโมลัยติกอะนีเมียด้วยสารฟีนิลไฮดราซีน
Curcumin Increases Vascular Responses and Reduces Oxidative Stress in Phenylhydrazine-induced Hemolytic Anemia in Rats
Kwanjit Apaijit ( อภัยจิตต์), Wanida Donpunha ( ดรปัญหา), Upa Kukongviriyapan ( คู่คงวิริยพันธุ์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลของการสั่นสะเทือนทั่วร่างกายต่อองค์ประกอบของร่างกายและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินเพศหญิง
Effect of Whole Body Vibration on Body Composition and Muscular Strength in Overweight Females
Wisutthida Saengjan ( แสงจันทร์), Orapin Pasurivong ( ผาสุริย์วงษ์), Orathai Tunkamnerdthai ( ตันกำเนิดไทย), Nuttaset Manimmanakorn ( มนิมนากร), Worrawut Thuwakam ( ธุวะคำ), Preetiwat Wonnabussapawich ( วรรณบุษปวิช), Apiwan Manimmanakorn ( มนิมนากร )
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การแสดงออกของ ESA ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลศรีนครินทร์
The Expression of Epithelial Specific Antigen (ESA) in Breast Cancer Patients, Srinagarind Hospital
Krittiga Sapkanarak ( ทรัพย์คณารักษ์), , Sanya Roysommuti ( ร้อยสมมุติ), Paradee Auervitchayapat ( เอื้อวิชญาแพทย์), Kosin Wirasorn ( วิระษร), Chaiwat Aphivatanasiri ( อภิวาทนสิริ), Piyachat Srimunta ( ศรีมันตะ), WiyadaPunjaruk ( ปัญจรัก)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลของสารสกัดผักเม็กต่อความดันเลือดและการขยายตัวของหลอดเลือดขึ้นกับเซลล์ชั้นเอนโดทีเลียมในหนูแรทที่มีภาวะพร่องไนตริกออกไซด์
Effect of Syzygium gratum Extract on Blood Pressure and Endothelium-Dependent Vasorelaxation in Nitric Oxide-Deficient Rats
Sariya Meephat ( มีพัฒน์), Putcharawipa Maneesai ( มณีไสย), Sarawoot Bunbupha ( บรรบุผา), Parichat Prachaney ( ประจะเนย์), Upa Kukongviriyapan ( คู่คงวิริยพันธุ์ ), Poungrat Pakdeechote ( ภักดีโชติ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความสัมพันธ์ระหว่างการอักเสบของทางเดินหายใจกับความรุนแรงของภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ
Associations between Airway Inflammation and Indices of Sleep Apnea Severity in Obstructive Sleep Apnea Patients
Khanaphaphon Wuttiumporn ( วุฒิอัมพร), Orapin Pasurivong ( ผาสุริย์วงษ์), Watchara Boonsawat ( บุญสวัสดิ์), Justin T. Reese ( T. Reese), Banjamas Intarapoka ( อินทรโภคา), Wilaiwan Khrisanapant ( กฤษณะพันธ์ )
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทางพันธุกรรมของจีนGlutathione S-transferase theta-1 (GSTT1)ร่วมกับการสูบบุหรี่ของคู่นอนกับความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูก
The Correlation between Glutathione S-Transferase Theta-1(GSTT1) Polymorphism in Relation to Partners’ Smoking and Cervical Cancer Risk
Sophida Phuthong ( ภู่ทอง), Sitakan Natphopsuk ( นัดพบสุข), Dariwan Settheetham ( เศรษฐีธรรม), Wannapa Settheetham-Ishida ( เศรษฐีธรรม-อิชิดะ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลของการฝึกออกกำลังกายยูชิโกมิร่วมกับการเพิ่มน้ำหนักที่แขนและขา ต่อสมรรถภาพปอด และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจในนักกีฬายูโดไทย
Effects of Uchikomi Exercise Training with Hand and Leg Weight Load on Pulmonary Function and Respiratory Muscle Strength in Thai Judo Athletes
Nattawut Posrikaew ( โพธิ์ศรีแก้ว), Tunda Suttitum ( สุทธิธรรม), Orapin Pasurivong ( ผาสุริยวงษ์), Phoramate Wongputthichai ( วงษ์พุทธิชัย)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
สารสกัดจากกระเจี๊ยบแดงบรรเทาการทำงานที่ผิดปกติของชั้นเอนโดทีเลียมของหลอดเลือด โดยเพิ่มชีวปริมาณออกฤทธิ์ของไนตริกออกไซด์ ในหนูแรทที่มีภาวะดื้ออินซูลินเนื่องจากได้รับอาหารที่มีนํ้าตาลฟรุกโทสสูง
Hibiscus sabdariffa L. Extract Alleviates Vascular Endothelial Dysfunction by Enhancing Nitric Oxide Bioavailability in High-Fructose Diet Induced Insulin Resistance Rats
Sarawoot Bunbupha ( บรรบุผา), Parichat Prachaney ( ประจะเนย์), Thewarid Berkban ( เบิกบาน), Upa Kukongviriyapan ( คู่คงวิริยพันธุ์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
แอลอาร์จินีนลดความดันเลือดและปรับปรุงการทำงานของเซลล์ชั้นเอนโดทีเลียมของหลอดเลือด ในหนูแรทความดันเลือดสูงจากภาวะพร่องไนตริกออกไซด์
L-arginine Reduces Blood Pressure and Improves Vascular Endothelial Function in Nitric Oxide-Deficient Hypertensive Rats
SarawootBunbupha ( บรรบุผา), PutcharawipaManeesai ( มณีไสย), ThewaridBerkban ( เบิกบาน), Parichat Prachaney ( ประจะเนย์), UpaKukongviriyapan ( คู่คงวิริยพันธุ์), PoungratPakdeechote ( ภักดีโชติ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
เคอร์คูมินป้องกันแอลเนมชักนำการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของหัวใจในหนูแรท
Curcumin Prevents Cardiac Remodeling in L-NAME-Induced Hypertensive Rats
WilaiwanMothong ( หม้อทอง), Rarinthorn Samrid ( สัมฤทธิ์), PoungratPakdeechote ( ภักดีโชติ), Pattanapong Boonprom ( บุญพรม), BenyaphaSripanya ( ศรีปัญญา), ThewaridBerkban ( เบิกบาน), Parichat Prachaney ( ประจะเนย์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลของสารสกัดติ้วขาวต่อการเคลื่อนที่และความเข้มข้นของสเปิร์ม ในหนูขาวที่ถูกชักนำให้เกิดความดันเลือดสูงด้วยแอลเนม
Effect of Cratoxylum formosum Dyer Extract on Sperm Motility and Concentration in L-NAME Hypertensive Rats
Anuson Poasakate ( เปาะสะเกษ), Terdthai Tong-un ( ทองอุ่น), Wannapa Ishida ( อิชิดะ), Parichat Prachaney ( ประจะเนย์), Putcharawipa Maneesai ( มณีไสย), Prapassorn Potue ( โพธิ์ตึ), Poungrat Pakdeechote ( ภักดีโชติ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลของสารสกัดน้ำดอกอัญชันต่อความดันเลือดและภาวะเครียดออกซิเดชั่นในหนูความดันเลือดสูงแบบหลอดเลือดไต
Effect of Clitoria ternatea L. Aqueous Extract on Blood Pressure and Oxidative Stress in Renovascular Hypertensive Rats
Nisita Chaihongsa ( ไชยหงษา), Chutamas Wunpathe ( วันเพ็ชร), Prapassorn Potue ( โพธิ์ตึ), Sarawoot Bunbupha ( บรรบุผา), Putcharawipa Maneesai ( มณีไสย), Wilaiwan Mothong ( หม้อทอง), Parichat Prachaney ( ประจะเนย์), Poungrat Pakdeechote ( ภักดีโชติ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การประเมินสภาวะความแข็งของหลอดเลือดแดงส่วนกลางในคนไทยสุขภาพดีโดยเทคนิคแบบไม่รุกราน
Assessment of Central Arterial Stiffness in Healthy Thais by Non-invasive Technique
KiattisakChaiprom ( ชัยพรม), Weerapon Sangartit ( แสงอาทิตย์), Orapin Pasurivong ( ผาสุริย์วงษ์), Veerapol Kukongviriyapan ( คู่คงวิริยพันธุ์), WatcharaBoonsawat ( บุญสวัสดิ์), Arunrat Srithawong ( ศรีทะวงษ์), Jirawat Wattanapanyawech ( วัฒนปัญญาเวชช์), Upa Kukongviriyapan ( คู่คงวิริยพันธุ์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ลักษณะทางพันธุกรรมของจีน CYP1A1 m1 เพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งปากมดลูกในผู้ที่ใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด
CYP1A1 m1 Polymorphism Could Increase Risk for Cervical Cancer in Oral Contraceptive Users
Mayuree Wongpratate ( วงค์ประเทศ), SophidaPhuthong ( ภู่ทอง), Sitakan Natphopsuk ( นัดพบสุข), Wannapa Settheetham-Ishida ( เศรษฐีธรรม-อิชิดะ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลของสารสกัดพลูคาวในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะอ้วนด้วยอาหารที่มีไขมันสูง
Effect of Houttuynia cordata Thunb. Extract in High-Fat Diet-Induced Obese Rats
ParadeeAuvichayapat ( เอื้อวิชญาแพทย์), Surachat Chaiwiriyakul ( ชัยวิริยกุล), OrathaiTunkamnerdthai ( ตันกำเนิดไทย)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
แทนเจอรีตินบรรเทาแอลเนมชักนำการทำงานผิดปกติของหลอดเลือดในหนูแรท
Tangeretin Alleviates L-NAME Induced Vascular Dysfunction in Rats
ChutamasWunpathe ( วันเพ็ชร), PutcharawipaManeesai ( มณีไสย), SarawootBunbupha ( บรรบุผา), ThewaridBerkban ( เบิกบาน ), Parichat Prachaney ( ประจะเนย์), UpaKukongviriyapan ( คู่คงวิริยพันธุ์), Poungrat Pakdeechote ( ภักดีโชติ )
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
น้ำมันรำข้าวกล้องลดความดันเลือดโดยการเพิ่มระดับไนตริกออกไซด์และบรรเทาภาวะเครียดออกซิเดชันในหนูแรทความดันเลือดสูงจากการพร่องไนตริกออกไซด์
Whole Grain Essential Oil Reduces Blood Pressure by Increasing Nitric Oxide Level and Alleviating Oxidative Stress in Nitric Oxide Deficient Hypertensive Rats
GulladawanJan-on ( จันอ่อน), KetmaneeSenaphan ( เสนาพันธ์), WeeraponSangartit ( แสงอาทิตย์), PoungratPakdeechote ( ภักดีโชติ), VeerapolKukongviriyapan ( คู่คงวิริยพันธุ์), UpaKukongviriyapan ( คู่คงวิริยพันธุ์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
สารสกัดผักเม็กบรรเทาการเกิดพังผืดในไต ในหนูแรทความดันเลือดสูงที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยสารแอลเนม
Syzygium gratum Extract Attenuates Renal Fibrosis in L-NAME Induced-Hypertensive Rats
Sarawoot Bunbupha ( บรรบุผา), Kwanjit Apaijit ( อภัยจิตต์), Sariya Meephat ( มีพัฒน์), Putcharawipa Maneesai ( มณีไสย), Parichat Prachaney ( ประจะเนย์), Poungrat Pakdeechote ( ภักดีโชติ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลของลิซิโนพริลต่อการทำงานของหัวใจห้องล่างซ้ายและหลอดเลือดในหนูที่มีภาวะพร่องไนตริกออกไซด์
Effect of Lisinopril on Left Ventricular and Vascular Function in Nitric Oxide-Deficient Rats
Metee Iampanichakul ( เอี่ยมพานิชกุล), Nisita Chaihongsa ( ไชยหงษา), Benchaporn Saengnak ( แสงนาค), Weerapon Sangartit ( แสงอาทิตย์), Putcharawipa Maneesai ( มณีไสย), Parichat Prachaney ( ประจะเนย์), Poungrat Pakdeechote ( ภักดีโชติ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลของแคปโตพริลต่อภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศและคุณภาพของอสุจิในหนูทดลองความดันเลือดสูง
Effect of Captopril on Erectile Dysfunction and Sperm Quality in Hypertensive Rats
PetcharatChiangsaen ( เชียงแสน), Anuson Poasakate ( เปาะสะเกษ), Poungrat Pakdeechote ( ภักดีโชติ), Putcharawipa Maneesai ( มณีไสย)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลต้านภาวะความดันเลือดสูงและภาวะเครียดออกซิเดชันของกรดอะเซียติกในหนูแรทที่ได้รับแคดเมียมเป็นระยะเวลานาน
Antihypertensive and Antioxidative Effects of Asiatic Acid in Rats with Long-Term Exposure to Cadmium
Akarachai Tubsakul ( ทับสกุล ), Weerapon Sangartit ( แสงอาทิตย์ ), Poungrat Pakdeechote ( ภักดีโชติ ), Veerapol Kukongviriyapan ( คู่คงวิริยพันธุ์ ), Upa Kukongviriyapan ( คู่คงวิริยพันธุ์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
เทตระไฮโดรเคอร์คูมิน ลดระดับน้ำตาลในเลือดสูงในหนูที่เป็นเบาหวานผ่านการลดความต้านทานต่ออินซูลินและความเครียดออกซิเดชัน
Tetrahydrocurcumin Attenuates Hyperglycemia in Diabetic Rats Through Reduction of Insulin Resistance and Oxidative Stress
Napatchanok Hanwaree ( หาญวารี), AkarachaiTubsakul ( ทับสกุล), Poungrat Pakdeechote ( ภักดีโชติ), UpaKukongviripapan ( คู่คงวิริยะพันธุ์), Gulladawan Jan-on ( จันอ่อน), Weerapon Sang-artit ( แสงอาทิตย์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ลิโมนินฟื้นฟูการสร้างอสุจิและการสร้างฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน ในหนูอ้วน
Limonin Improves Testicular Spermatogenesis and Testosterone Production in Obese Rats
Thanapat Sararat ( สาระรัตน์), Anuson Poasakate ( เปาะสะเกษ), PoungratPakdeechot ( ภักดีโชติ), WannapaIshida ( อิชิดะ), PutcharawipaManeesai ( มณีไสย), SophidaPhuthong ( ภู่ทอง)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลของลิโมนินต่อการทำงานและสัณฐานวิทยาของหลอดเลือดในหนูโรคอ้วน
Effects of Limonin on Vascular Function and Morphology in a Rat Model of Obesity
BanyaphonChanao ( จันโอ), ThanapatSararat ( สาระรัตน์), SophidaPhuthong ( ภู่ทอง), PoungratPakdeechote ( ภักดีโชติ), PutcharawipaManeesai ( มณีไสย)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.