Untitled Document Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Topic Collection
Instruction :
Click on a specialty or topic to get detail.
 
Selected Collection Medicine
 
โรคทริคิโนสิส
Trichinosis
ศิริลักษณ์ อนันต์ณัฐศิริ
[ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
เปรียบเทียบการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำส่วนปลายบริเวณศรีษะในผู้ป่วยทารกแรกเกิดระหว่างเข็มเหล็กกับเข็มพลาสติก ต่อระยะเวลาคงอยู่การเกิดหลอดเลือดดำอักเสบและราคาของเข็มที่ใช้ต่อวัน
A comparison in Newborns of the In situ Duration, Phlebitis and Daily Needle Cost of Scalp Intravenous Uning Steel Needles vs. Intravenous Catheters
Sukalya Khunkitti, Supaporn Deeprasai
[ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
Update Treatment for Osteoporosis
Update Treatment for Osteoporosis
Chatlert Pongchaiakul, Choowong Pongchaiyakul, Thongchai Pratipanawatr
[ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ก้อนเดี่ยวในปอด : การดูแลและรักษา
Solitary Pulmonary Nodule : Evaluation and Management
Wipa Reechaipichitkul ( รีชัยพิชิตกุล)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การใช้ยาลดน้ำหนักในการรักษาโรคอ้วน
Drug Therapy of Obesity
ChatlertPongchaiyakul (นพ. พงษ์ไชยกุล)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การเตรียม การใช้ การส่งกลับ และการสูญเสียของเลือด : ภาพรวมในช่วง 4 ปี จากระเบียนสถิติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
Preparation, usage, returning and expiration of blood: 4- year overview from registry data of King Chulalongkorn Memorial Hospital
VirojWiwanitkit ( ไววานิชกิจ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การสำรวจปัญหาของใบสั่งยาจากแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีนครินทร์
A survey of problem of the prescriptions from the Outpatient Department, Srinagarind Hospital
SatisWara-asawapati ( วราปัศวปติ), KanokwanChainrun ( ชัยนิรันดร์), ChulepornTongyam ( ทองแย้ม), WichaiKongkiatnakorn ( ก้องเกียรตินคร), AusuneeUrjariyakul ( เอื้อจริยกุล), ThanittaUdompanich ( อุดมพานิช), YupapornSrirompotong ( ศีร่มโพธิ์ทอง), ChaneeSamosorn ( สโมสร), Pansu Sriangkan ( )
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ปัญหาจากถุงมือในผู้ทำการเจาะเลือด 2 กรณีศึกษาทางอาชีวเวชศาสตร์
Glove-related disorders among the phlebotomist, 2 case studies of occupational health problem
VirojWiwanitkit ( ไววานิชกิจ)
[ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การรับรู้ความรู้สึกปวดต่อการเจาะเลือดด้วยระบบสุญญากาศและระบบหลอดดูด
Pain Perception of Subjects to Evacuated and Syringe Blood Collection Systems
VirojWiwanitkit ( ไววานิชกิจ)
[ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความพึงพอใจของผู้ป่วยในต่อบริการพยาบาลขณะรอผ่าตัด ณ ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลศรีนครินทร์
In Patients Satisfaction Toward Nursing Services While Waiting for an Operation at the Operating Room, Srinagarind Hospital, Khon Kaen University.
CharrineePoommiweingsri ( ภูมิเวียงศรี), Pongchan Sitabutra ( สีตบุตร), Doungjan Un-ard ( อันอาจ), PornsawanKruthayan ( ครุธทะยาน), RaruneSankote ( แสนโคตร)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การศึกษา การใช้ ปัญหา และความต้องการการใช้สื่อด้านข้อมูลข่าวสารทั่วไป และด้านสุขภาพของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
A study Use, Problems and Needs for Using General and Health Information Media at Srinagarind Hospital
Chongchareon Metta ( เมตตา), Piyathida Sriruksa ( ศรีรักษา), KarnchanasriSinghpoo ( สิงห์ภู่), Chaiyong Kongsri ( กงศรี), WanchaiKranjanasurat ( กาญจนสุรัตน์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความพึงพอใจต่อการบริการแผนกผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
Statisfaction on Out-Patient Services at Srinagarind Hospital
ChusriKuchaisit ( คูชัยสิทธิ์), VajarabhongsaBhudhisawasdi ( พุทธิสวัสดิ์), Pisak Lumbiganon ( ลุมพิกานนท์), , SunchaiTheerapongpakdee ( ธีรพงศ์ภักดี), SureepunVechananiyom ( เวชนิยม)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลของการปรับเครื่องช่วยหายใจในแง่ของ inspiratory flow pattern และ peak inspiratory flow ในปอดเทียมที่จำลองพยาธิสภาพแบบต่าง ๆ
The effect of inspiratory flow patterns and peak inspiratory flow in different characteristics of lung models
AnakapongPhunmanee ( พันธุ์มณี), KaewchaiKhumsuk ( คำสุข), BoonsongPatjanasoontorn ( พัจนสุนทร)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การใช้ Intravenous immunoglobulin ในผู้ป่วย Systemic lupus erythematosus ที่มีภาวะ demyelinating polyneuropathy : รายงานผู้ป่วย 1 ราย และทบทวนวารสาร
Intravenous Immunolobulin (IV Ig) Treatment of Demyelinating Polyneuropathy in Patient with Systemic Lupus Erythematosus (SLE) : A Case Report and Review of the Literatures.
SiraphopSuwannaroj ( สุวรรณโรจน์), RatanavadeeNanagara ( ณ นคร), ValeeHarisdandkul ( หฤษฎางค์กูร)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ต้นทุนค่าบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในโรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2540
Unit Cost of Out – patient and In – patient Services In Khon Kaen Hospital in the Fiscal year 1999
WeraphanSuphanchaimat ( สุพรรณไชยมาตย์), WalaipornPatcharanarumol ( พัชรนฤมล), Suriya Udombua ( อุดมบัว), NichanunPhuthorn ( ภูธร)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การศึกษาเปรียบเทียบการวินิจฉัยโรคที่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอดโดยการทำ Blind needle pleural biopsy
Diagnostic Test for Pleural Effusion: Comparison of the Effectiveness Between Cytological Examination and Blind Needle Pleural Biopsy
KanchanaChansung ( จันทร์สูง), NithiPong-anan ( พงศ์อนันต์), ChamsakChaikuna ( ไชยคุณา), ChittawatRungcherdpha ( รุ่งเจิดฟ้า), AnongPiankijagum ( เพียรกิจกรรม)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การประเมินผลงานควบคุมโรคเรื้อนของจังหวัดในเขต 5 พ.ศ. 2528 – 2537
Evaluation of Leprosy control in Province in Region 5 Thailand, 1985 – 1994
Prayong Srisawat ( ศรีสวัสดิ์ ), SomsakNilapun ( นิลพันธุ์ ), Jareon Suntitaweechana ( สันติทวีชนะ )
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
Angiotensin – Converting Enzyme Inhibitors (ACEI)
ผศ.พญ.ทรงขวัญษ์ ศิลารักษ์
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................

THE MANAGEMENT OF THE SOLITARY THYROID NODULE
DJReid
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................

Churg-Strauss Syndrome ; A Case Report and Review of Literature
[ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผู้ป่วยโรคโลหิตจากอะพลาสติคในโรงพยาลาลศรีนครินทร์
Aplastic Anemia in Srinagarind Hospital
PaithoonBoonma ( บุญมา), SuriyaAmornpun ( อมรพันธ์), ChittrSitthi-amorn ( สิทธีอมร)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความชุกและลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยMyasthenia gravis อย่างเดียว และ Myasthenia gravis ที่มี Hyperthyroidism
Prevalence and Clinical Features of Myasthenia Gravis only and Myasthenia Gravis with hyperthyroidism
SomsakTiamkao ( เทียมเก่า), SiripornTiamkao ( เทียมเก่า), VerajitChotmongkol ( โชติมงคล), SuthipunJitpimolmard ( จิตพิมลมาศ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
อิทธิพลของ Aflatoxin B1 ร่วมกับการขาดสารอาหารโปรตีนที่มีต่อหนู Hamsters ซึ่งมีพยาธิใบไม้ในตับ
Effects of Aflatoxin B1 and Poor-Protein Diet In Hamsters Infected with Opisthorchis viverrini
ViratVongsangnak ( วงศ์แสงนาค), A.Busuttil ( บูชุททิล), SmarnTesana ( เทศนา), KovitPattanapanyasat ( พัฒนปัญญาสัตย์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................

POEM SYNDROME: A CASE REPORT
SiriratAnutrakalchai ( อนุตระกูลชัย), PisainMairiang ( ไม้เรียง), KittiChunlertrith ( จันทร์เลิศฤทธิ์), SuthipunJitpimolmard ( จิตพิมลมาศ), ChawalitPairotkul ( ไพโรจน์กุล), KitiwanVipulakorn ( วิปุลากร)
[ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ฝีในตับในผู้ป่วยรับรักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
LIVERABSCSS IN SRINAGRIND HOSPITAL
Pisaln Mairiang ( ไม้เรียง), Paitoon Boonma ( บุญมา), KittiChunlertrith ( จันทร์เลิศฤทธิ์), VallopLoopaiboon ( เหล่าไพบุลย์), Nittaya Chamaol ( ฉมาดล)
[ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
โรคท้องร่วงเรื้อรังในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
Chronic diarrhoea in Srinagarind Hospital
KittiChunlertrith ( จันทร์เลิศฤทธิ์), pisalnMairiang ( ไม้เรียง), WattanaSukeepaisarnjaroen ( สุขีไพศาลเจริญ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
เนื้องอกหัวใจ LIPOSARCOMA : รายงานผู้ป่วย 1 ราย
Intracardiac Liposarcoma : Report of a case
MeteeCheepblangchai ( ชีพพลังชัย), Suphotchaisiri ( ไชยศิริ), Pyatattatsanavivat ( ทัศนาวิวัฒน์), ViratKlungboonkrong ( คลังบุญครอง), Cherdchaitontisirin ( ตันติศิรินทร์), SompopPrathanee ( พระธานี)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................

A RANDOMIZED TRIAL COMPARING INTRAVENOUS IMMUNE GLOBULIN AND PLASMA EXCHANGE IN GUILLAIN-BARRE SYNDROME
ผศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
[ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ ของการฉีดวัคซีนป้องกันหัดเยอรมัน แก่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์
COST-BENEFIT ANALYSIS OF RUBELLA VACCINATION PROGRAM FOR MEDICAL PERSONNELS IN SRINAGARIND HOSPITAL. (MEDICAL SCHOOL HOSPITAL)
ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒนา, ภิเศก ลุมพิกานนท์, จิรายุ สิทธิเกษร, จินตนา จันทร์โคตร, วีระชัย โควสุวรรณ
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ภาวะไขสันหลังถูกกดทับจากเนื้องอก osteochondroma
Thoracic cord compression by solitary osteochondroma
วีรจิตต์ โชติมงคล, บรรจง มไหสวริยะ, เบญจพร นิตินาวาการ, อนุชา พัวไพโรจน์
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การรักษา Cerebral cysticercosis ด้วยยา albendazole
Albendazole for neurocysticercosis
VerajitChotmongkol ( โชติมงคล)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
Heat stroke
VerajitChotmongkol ( โชติมงคล)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
แฝดสยาม : รายงานผู้ป่วย 1 ราย
Conjoined twins : a case report
SukanyaTaksaphan ( ทักษพันธุ์), KrisanaPengsaa ( เพ็งสา)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
Cerebral cysticercosis : ลักษณะทางคลินิกและ ผลการรักษาด้วย Praziquantel ในระยะเวลา 2 ปี
Cerbral Cysticercosis : Clinical Manifestation and The Result of Treatment with Praziquantel within 2 years
VerajitChotmongkol ( โชติมงคล)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อราคริบโตคอคคัส นีโอฟอร์แมนในผู้ใหญ่
Cryptococcal meningitis in adults
Verajitchotmongkol ( โชติมงคล), SuthipunJitpimolmard ( จิตพิมลมาศ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียที่เกิดนอก โรงพยาบาลในผู้ใหญ่ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
Adult Community-acquired Bacterial Meningitis in Srinagarind Hospital
VerajitChotmongkol ( โชติมงคล), SuthipunJitpimolmard ( จิตพิมลมาศ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
Amyotrophic Lateral Sclerosis ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
Amyotrophic Lateral Sclerosis in Srinagarind Hospital
VerajitChotmongkol ( โชติมงคล)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
สาเหตุของอาการปวดท้อง, ท้องอืด, ท้องเฟ้อ, จุกแน่นท้องเรื้อรัง ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
Etiology of dyspepsia in Srinagarind Hospital : a prospective data analysis
KittiChunlertrith ( จันทร์เลิศฤทธิ์), PisalnMairiang ( ไม้เรียง), WattanaSukeepaisarnjaroen ( สุขีไพศาลเจริญ), EimornMairiang ( ไม้เรียง), VallopLaopaiboon ( เหล่าไพบูลย์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การศึกษาความชุกของปัจจัยเสี่ยงของโรคเส้นเลือดหัวใจ ขาดเลือดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
Prevalence of Precursors of Ischemic Heart Disease in the Northeast Thailand.
ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์, เกียรติชัย ภูริปัญโญ, เพ็ญพันธุ์ ภูริปัญโญ, สุวัฒน์ กุศลจริยา, อรุณ จิรวัฒน์กุล
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลการรักษาโรค Wilson ด้วยสารละลาย zinc acetate
Successful treatment of Wilson’s disease with zinc acetate solution
วีรจิตต์ โชติมงคล, เจษฎา นพวิญญูวงศ์
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
โรคทางเดินหายในเฉียบพลันรุนแรง
Severe Acute Respiratory Syndrome
SomsakLoraka ( โล่ห์เลขา)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ปวดท้องเฉียบพลัน
Acute Abdoment
ThonguebUttaravichien ( อุตรวิเชียร)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การใช้ยาฝอยละอองในการรักษาภาวะหลอดลมอุดกั้น
Aerosol Therapy in Obstructive Airway Disease
WipaReechaipichitkul ( รีชัยพิชิตกุล)
[ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การศึกษานำร่องประสิทธิภาพของยา Capecitabine ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีระยะ สุดท้าย
Efficacy of Capecitabine in Patients with Advanced Cholangiocarcinoma
O-turSaeseow ( แซ่เซียว), AumkhaeSookprasert ( สุขประเสริฐ), VajarabhongsaBhudhisawad ( พุทธิสวัสด์), VallopLaopaiboon ( เหล่าไพบูลย์), ChawalitPirojkul ( ไพโรจน์กุล)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลการรักษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่คลินิกโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลศรีนครินทร์
Clinical outcome of hypertensive treated at hypertension clinic, Srinagarind hospital
SomchitChumjan ( ชุ่มจันทร์), PloysyneBusaracome ( บุษราคำ), ChingchingFoochareon ( ฟูเจริญ), PanitaLimpawattana ( ลิมปะวัฒนะ), KittisakSawanyawisuth ( สวรรยาวิสุทธิ์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
โรคทางรูมาติกที่เกิดกับผู้สูงอายุอันเนื่องมาจากการรักษา
Rheumatic Syndrome in Elderly Due to Treatment
ChingchingFoocharoen ( ฟูเจริญ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และภาวะโภชนาการของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจแข็งตัว แผนกผู้ป่วยนอก ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Food Consumptions Behavior and Nutritional Status of Atherosclerotic Heart Disease Patient in Outpatient Department, Queen Sirikit Heart Center of the Northeast, Thailand.
NattakarnChanglek ( ช่างเหล็ก), SuwaleeLowirakorn ( โล่วิรกรณ์), SiamKhajarern ( ค้าเจริญ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
อาการทางคลินิก และพยาธิวิทยาของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัย ภาวะต่อมพาราไทรอยด์ทำงานเกินแบบปฐมภูมิ ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Clinical Spectrum and Pathology of Primary Hyperparathyroidism in Srinagarind Hospital
Krisada Paonariang ( เปานาเรียง), SuriyaPunchai ( พันธ์ชัย), KriangsakJenwitheesuk ( เจนวิถีสุข), ChaiyutThanapaisal ( ธนไพศาล), O-turSaeseow ( แซ่เซียว), SiriChau-in ( เชื้ออินทร์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลของบุหรี่ต่อระดับกิจกรรมทางกายและสมรรถภาพปอดของนักศึกษาอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร
Effect of Smoking on Physical Activity Level and Pulmonary Function of Vocational Students in Bangkok
SuwanneeJarungjitaree ( จรูงจิตรอารี), AnomaSantiworakul ( สันติวรกุล), NuananongChaipiyaporn ( ชัยปิยะ), SalilaCetthakrikul ( เศรษฐไกรกุล)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ปริมาตรและสมรรถภาพปอดของวัยรุ่นชายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย: เปรียบเทียบระหว่างนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นและโรงเรียนอื่นในจังหวัดขอนแก่น
Lung Volume and Function in Male Adolescents in Northeast, Thailand: Students from Khon Kaen Sports School in Comparison with Other Schools in Khon Kaen Province
Wilaiwan Khrisanapant ( กฤษณะพันธ์), TundaSuttitum ( สุทธิธรรม), Orathai Tunkamnerdthai ( ตันกำเนิดไทย)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
โรคหนังแข็งสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
Systemic Sclerosis for General Practitioner
ChingchingFoocharoen ( ฟูเจริญ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรซิสของแพทย์
The Study of Factors Relative with the Medical Diagnosis of Leptospirosis
JagapongNgernklan ( เงินกลั่น), Prapansak. Chaveerach ( ฉวีราช), ArineeChatchawanchonteera ( ชัชวาลชลธีระ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลการดูแลรักษาเบาหวานและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลทรายมูล
The Outcome of Diabetes Care and Factors Associated With Poor Glycemic Control among Type 2 Diabetic Patients in Saimun Hospital
PakasitOvatakanont ( โอวาทกานนท์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
โรคเกล็ดเลือดต่ำจากภูมิคุ้มกันในผู้ใหญ่ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์: ทบทวนข้อมูล 9 ปี
Idiopathic Thrombocytopenic Purpura in Adults at Srinagarind Hospital: 9 Years Review
Nattiya Teawtrakul ( เตียวตระกูล), ChittimaSirijerachai ( ศิริจีระชัย), KanchanaChansung ( จันทร์สูง)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การศึกษานำร่องของการกระตุ้นด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกในการป้องกันอาการปวดศีรษะไมเกรน
Transcranial Direct Current Stimulation on Prophylactic Treatment in Migraine Patients, an Open-Label Pilot Study
Paradee Auvichayapat ( เอื้อวิชญาแพทย์), TaweesakJanyacharoen ( จรรยาเจริญ), SomsakTiamkao ( เทียมเก่า), Thawatchai Krisanaprakornkit ( กฤษณะประกรกิจ), Bandit Thinkhamrop ( ถิ่นคำรพ), Narong Auvichayapat ( เอื้อวิชญาแพทย์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
วิถีการเจ็บป่วยในผู้ป่วยโรคสเคลอโรเดอร์มา
Illness Trajectory in Scleroderma Patients
PromjitHornboonherm ( ห่อนบุญเหิม), RatanavadiNanagara ( ณ นคร), ApinyaKochamat ( คชมาตย์), SuwaneeSoonponrai ( สูญพ้นไร้), NareeIsarapong ( อิสระพงศ์), WilawanHuangtaisong ( ห่วงไธสง), OrataiKongputorn ( กงภูธร)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความรู้และการปฏิบัติในการควบคุมป้องกันโรคมือเท้าปากของบุคลากรในสถานบริการเลี้ยงเด็ก เขตเทศบาลนครขอนแก่น
Knowledge and Practice in Prevention and Control of Hand, Foot and Mouth Diseases in Child Care Centers in Khon Kaen Municipality
JakrapongAiewtrakun ( เอี้ยวตระกูล), WichayaneChotivanich ( โชติวนิช), PhunnathidaMungwatthana ( มุ่งวัฒนา), WanlayaneeNuangpho ( เนื่องโพธิ์), SaranyaThitisuriyarax ( ฐิติสุริยารักษ์), SarawuthSuwan ( สุวรรณ), WassamonPhattarapongdilok ( ภัทรพงศ์ดิลก), Amornrat Ratanasiri ( รัตนสิริ), PopeKosalaraksa ( โกศลารักษ์), AmornPremgamone ( เปรมกมล)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การรักษาด้วยยาเคมีบำบัดสำหรับมะเร็งท่อน้ำดีที่ไม่สามารถผ่าตัดได้และระยะแพร่กระจาย
Role of Systemic Chemotherapy in Advanced Cholangiocarcinoma
AumkhaeSookprasert ( สุขประเสริฐ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลลัพธ์ของ Surin sepsis treatment protocol ในการจัดการดูแลรักษาภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
Outcome of the Surin Sepsis Treatment Protocol in Sepsis Management
ChoohongMahantassanapong ( มหรรทัศนพงศ์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การศึกษานำร่องผลของการกระตุ้นด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกต่อการลดอาการปวดระบบประสาทในผู้ป่วยโรคไขสันหลัง
The Effects of Transcranial Direct Current Stimulation in Patients with Neuropathic Pain from Spinal Cord Diseases: a Pilot Study
Niran Ngernyam ( เงินแย้ม), Preeda Arayawichanon ( อารยาวิชานนท์ ), NarongAuvichayapat ( เอื้อวิชญาแพทย์ ), Somsak Tiamkao ( เทียมเก่า), Jintana Sattayasai ( สัตยาศัย), Suparerk Janjarasjitt ( จันทร์จรัสจิต), Araya Chatthanapanich ( ฉัตรธนะพานิช), WiyadaPunjar ( ปัญจรัก), Anuwat Amatachaya ( อมตฉายา), Benchaporn Aree-uea ( อารีเอื้อ), ParadeeAuvichayapat ( เอื้อวิชญาแพทย์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความชุกและความสำคัญของการพบโรคอื่นนอกจากโรคหัวใจในผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจโดยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
Prevalence and Significance of Incidental Extracardiac Findings of a Cardiac CT Angiography
Pattarapong Makarawate ( มกรเวส), NarumolChaosuwannakit ( เชาว์สุวรรณกิจ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ลักษณะทางคลินิกและสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหนังแข็งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
Clinical Characteristic and Causes of Death of Patients with Scleroderma at Maharat Nakhon Ratchasima Hospital
KwanreuthaiSripavatakul ( ศรีพวาทกุล)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ระบบการซ่อมแซมดีเอ็นเอ: บทบาทสำคัญในมะเร็ง
DNA Repair System: The Important Role in Cancers
WiyadaPunjaruk ( ปัญจรัก), KosinWirasorn ( วิระษร)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ฤทธิ์ต้านมะเร็งของฟลาโวนอยด์: กลไกการออกฤทธิ์
Anticancer Activities of Flavonoids: Mechanisms of Actions
WipobSuttana ( สุทธนะ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การศึกษาช่วงเวลาสั่งการถึงออกปฏิบัติการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเปรียบเทียบระหว่างการเรียกด้วยวิทยุสื่อสารกับกระดิ่งสัญญาณ
A Comparative Study of the Start Time Between Using Radio and Bell Signals in Emergency Medical Services (EMS) Activation
KorakotApiratwarakul ( อภิรัตน์วรากุล), DhanuGaysonsiri ( เกสรศิริ), Wisut Sukeepaisarncharoen ( สุขีไพศาลเจริญ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความชุกของภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันชาวไทยและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
The Prevalence of Depression in Thai Parkinson’s Disease Patients and Their Associated Factors
Pawut Mekawichai ( เมฆวิชัย), SurinSaetang ( แซ่ตัง)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ภาวะถูกออกซิไดซ์เกินสมดุลและสารต้านออกซิเดชั่นกับโรคมะเร็ง
Oxidative Stress, Antioxidant and Cancer
Kosin Wirasorn ( วิระษร), KultidaKlarod ( กล้ารอด), PranithiHongsprabhas ( หงส์ประภาส), Patcharee Boonsiri ( บุญศิริ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
รายงานเบื้องต้นกรณีความชุกของภาวะดื้อยาโคลพิโดเกรล (Clopidogrel) ในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดซ้ำจากการศึกษาในสถาบันเดียว
The Prevalence of Clopidogrel Resistance in Reinfarction and Recurrent Myocardial Infarction; a Single-Center Preliminary Report
BurabhaPussadhamma ( ปุสธรรม), SongsakKiatchoosakun ( เกียรติชูสกุล), Chaiyasith Wongvipaporn ( วงศ์วิภาพร )
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
โรคลิ่มเลือดอุดกั้นในหลอดเลือดปอดเฉียบพลัน
Acute Pulmonary Embolism
BurabhaPussadhamma ( ปุสธรรม)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การรักษาที่เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละรายของโรคมะเร็งศีรษะและคอ
Personalized Therapy in Head and Neck Cancer Patients
Kosin Wirasorn ( วิระษร), Komsan Thamronganantasakul ( ธำรงค์อนันตสกุล), Wiyada Punjaruk ( ปัญจรัก)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
รูปแบบสัญญาณชีพและการเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยาในผู้ป่วยไข้เลือดออกที่ NS1 แอนติเจนให้ผลบวก ณ แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ปี 2556
Patterns of Vital Signs and Hematological Changes among Dengue Patients with Positive NS1 Antigen in the Emergency Department, Srinagarind Hospital in the Year 2013
Korakot Apiratwarakul ( อภิรัตน์วรากุล), Kamonwon Ienghong ( เอี้ยงฮง), Wiparat Sukawanitchai ( สุขวานิชชัย), Dhanu Gaysonsiri ( เกษรศิริ), Warittha Srisonsanee ( ศรีสันสนีย์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
แนวทางการรักษาแผลเป็นคีลอยด์ในปัจจุบัน
Update Managements for Keloid Scar
Suphot Chattinnakorn ( ฉัตรทินกร)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
มะเร็งผิวหนังชนิด Basal Cell Carcinoma
Basal Cell Carcinoma of the Skin
Suphot Chattinnakorn ( ฉัตรทินกร)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ภาวะฉุกเฉินทางโรคมะเร็งในโรงพยาบาลศรีนครินทร์: ข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี
Oncologic Emergencies in Srinagarind Hospital: A10 Years Period of Hospital Records
Kosin Wirasorn ( วิระษร), WiyadaPunjaruk ( ปัญจรัก), PathompongKumpamool ( คำภามูล), VichaiSinchaiyaphum ( สิ้นชัยภูมิ), Benchawan Khamnongkhu ( คำหนองคู)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ระยะเวลาการรอดชีวิตโดยรวมของมะเร็งไตในโรงพยาบาลศรีนครินทร์: 2543-2553, ทะเบียนมะเร็งโรงพยาบาล
Overall median survival time of kidney cancer in Srinagarind Hospital: 2000-2010, hospital based population
WiyadaPunjaruk ( ปัญจรัก), Sophita Pituso ( ปิตุโส), Jarin Jindaprasirt ( จินดาประเสริฐ), Kosin Wirasorn ( วิระษร)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
อัตราการรอดชีวิตโดยรวมของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์: 2543-2553, ทะเบียนมะเร็งโรงพยาบาล
The Overall Survival of Colon Cancer Patients in Srinagarind Hospital: 2000-2010, Hospital Based Population
Kosin Wirasorn ( วิระษร), Chalongpon Saeyntong ( สารทอง), Krisada Paonariang ( เปานาเรียง), WiyadaPunjaruk ( ปัญจรัก)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
มะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็กในโรงพยาบาลศรีนครินทร์: 2543-2553, ทะเบียนมะเร็งโรงพยาบาล
Non-small Cell Lung Cancer (NSCLC) in Srinagarind Hospital: 2000-2010, Hospital Based
Wiyada Punjaruk ( ปัญจรัก), Krittika Suwanrungruag ( สุวรรณรุ่งเรือง), Kosin Wirasorn ( วิระษร)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
มะเร็งลำไส้ตรงในโรงพยาบาลศรีนครินทร์: 2543-2553, ทะเบียนมะเร็งโรงพยาบาล
Rectal Cancer in Srinagarind Hospital: 2000-2010, Hospital Based Population
Kosin Wirasorn ( วิระษร), Pakanant Usantia ( อุสันเทียะ), Krisada Paonariang ( เปานาเรียง), Wiyada Punjaruk ( ปัญจรัก)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
มะเร็งตับในโรงพยาบาลศรีนครินทร์: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
Hepatocellular Carcinoma in Srinagarind Hospital: A Five Year Period of Hosiptial Records
KosinWirasorn ( วิระษร), Chitchai Rattananukrom ( รัตนนุกรม), SophitaPituso ( ปิตุโส), Vor Luvira ( ลุวีระ), Wiyada Punjaruk ( ปัญจรัก)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
มะเร็งในโรงพยาบาลศรีนครินทร์: ข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี
Cancers in Srinagarind Hospital: A 10 Years Period of Hospital Records
Wiyada Punjaruk ( ปัญจรัก), Krittika Suwanrungruag ( สุวรรณรุ่งเรือง ), Kosin Wirasorn ( วิระษร)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ภาวะฉุกเฉินทางมะเร็งวิทยาที่พบบ่อย
Common Oncological Emergencies
Kosin Wirasorn ( วิระษร)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
เนื้องอกสมองกลิโอมาชนิด high grade: การรักษาและตัวบ่งชี้ทางโมเลกุล
High-Grade Glioma: Treatment and Molecular Markers
Jarin Chindaprasirt ( จินดาประเสริฐ), Kosin Wirasorn ( วิระษร), Aumkhae Sookprasert ( สุขประเสริฐ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลของโปรแกรมการสร้างแรงจูงใจในการป้องกันโรคต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคของกลุ่เสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง
Effects of the Protection Motivation Program on Protective Behavior of the High Risk Stroke
Rattanaporn Siriket ( ศิริเกตม), SurachatSittipakorn ( สิทธิปกรณ์), Promjit Hornboonherm ( ห่อนบุญเหิม)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การปิดรูรั่วของผนังกั้นหัวใจห้องล่างเนื่องจากได้รับอุบัติเหตุกระแทกทรวงอกผ่านทางสายสวนหัวใจและหลอดเลือด : รายงานผู้ป่วย 1 ราย
Percutaneous Transcatheter Closure in Blunt Chest Trauma with Traumatic Ventricular Septal Defect: A Case Report
PrapatAusayapao ( อัศยเผ่า), JitraweeDisrattakit ( ดิษรัฐกิจ ), NisitPoolthananant ( พูลธนนันท์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
รายงานผู้ป่วยโรคปอดนิวโมโคนิโอสิสจากอาชีพเกษตรกรรม จังหวัดมหาสารคาม
A Case Report of Agriculture Occupational Pneumoconiosis in Maha Sarakham Province
Pornthip Pimda ( พิมดา), WipaReechaipichitkul ( รีชัยพิชิตกุล), Patravoot Vatanasapt ( วัฒนศัพท์), Naesinee Chaiear ( ไชยเอีย)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความรู้ในการดูแลตัวเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่รักษาด้วยวิธีการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ ฯ
Self-care Knowledge and Quality of Life in Chronic End Stage Renal Disease Patients with Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis at HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Medical Center Hospital
Wannakon Chuemongkon ( เชื้อมงคล), Siribha Changsirikulchai ( ช้างศิริกุลชัย), Jirayut Janma ( จันทร์มา), Chayanid บุญนาศักดิ์ ( Boonnasak), TanasubLeelasubwong ( ลีลาทรัพย์วงศ์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ลักษณะทางคลินิกและผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบเอ ที่มีการระบาด ณ โรงพยาบาลบึงกาฬ
Clinical and Laboratory Findings of Patients Infected with Viral hepatitis A which Out-break at Bung Kan Hospital
Paiboon Chattakul ( จัตกุล)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความสัมพันธ์ระหว่างหลอดเลือดดำ Internal jugular และหลอดเลือดแดง Common carotid ในผู้ป่วยที่ไตวายของโรงพยาบาลเลย : ศึกษาโดยใช้เครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง
Variation of Internal Jugular Vein in Relation to Common Carotid Artery: an Ultrasonographic Survey in Renal Failure Patients, Loei Hospital
Pataraporn Wongput ( วงศ์พุฒ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลกระทบและอุบัติการณ์ของภาวะไตวายฉับพลัน : ข้อมูลการศึกษาระยะเวลา 1 ปีของโรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่งในประเทศไทย
Impact and Incidence of Acute Kidney Injury (AKI) : A One-year Period of Study at a Center Hospital in Thailand
Worapot Treamtrakanpon ( เตรียมตระการผล), Wichitra Khongkha ( คงคา)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ระยะเวลารอดชีวิตมัธยฐานและ ปัจจัยพยากรณ์โรคของผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Diffuse Large B Cell
Median Survival and Prognostic Factors in Diffuse Large B cell Lymphoma Patients
Paweenrat Limpawittayakul ( ลิมปวิทยากุล)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การติดเชื้อของการล้างไตทางช่องท้องของโรงพยาบาลสุรินทร์ อะไรคือความแตกต่าง
Peritoneal Dialysis-Related Infection at Surin Hospital, What are Different?
PakornTungkasereerak ( ตุงคะเสรีรักษ์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ลักษณะคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเพศชายที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
Electrocardiogram Characteristics in Alcoholic Beverage Drinker Males
Prawpan Suwanakitch ( สุวรรณกิจ), Chanita Weeraphan ( วีระพันธ์), Sudarat Honman ( หอมนาน), Aleena Sriprajan ( ศรีประจันทร์), Tomorn Thongsri ( ทองศรี)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ประสิทธิภาพของยา Arsenic trioxide (As2O3) ในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิด Acute promyelocytic leukemia (APL) รายใหม่: ผลการรักษาในช่วง 10 ปี
Efficacy of Arsenic Trioxide in the Treatment of Newly Diagnosed Acute Promyelocytic Leukemia: A 10-year Period Outcome
Somchai Wongkantee ( วงศ์ขันตี), Piti Inthaphan ( อินทะพันธุ์ )
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการควบคุมน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
Effects of Health Education Program on Blood Glucose Control among Diabetes Type 2 Patients
Rachaneekorn Tanomcheep ( ถนอมชีพ), Rujira Duangsong ( ดวงสงค์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลการตรวจ Spirometry และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการทดสอบ Spirometry ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลศรีสะเกษ
Spirometry Test Results and Factors Associated with Quality of Spirometry Test in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) at Sisaket Hospital
Krisana Tiyaworanan ( ติยวรนันท์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
Factors Associated with Life Quality of Hemodialysis Patients
Kamonrat Bunyatnopparat ( บัญญัตินพรัตน์ ), Sirirat Anutrakulchai ( อนุตระกูลชัย )
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ลักษณะและอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
Characteristics and Survival Rate of Cholangiocarcinoma Patients in Detudom Royal Crown Prince Hospital
Willpong Promnoy ( พรมน้อย), Phumiphat Naritphunwaphong ( นริษทิ์ภูวพงษ์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
วัณโรคในบุคลากรสังกัดโรงพยาบาลตติยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
Tuberculosis among Hospital Staffs in a Tertiary Care Hospital, Northeastern Thailand
Peerawat Trakultaweesuk ( ตระกูลทวีสุข), Anuchit Niyompattama ( นิยมปัทมะ), Sunthorn Boonbamroe ( บุญบำเรอ), Naesinee Chaiear ( ไชยเอีย)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
คุณลักษณะทางคลินิกและผลการรักษาโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดฮอดจ์กิ้น
Clinical Characteristics and outcomes of Treatment of Hodgkin’s Lymphoma
Thanakrit Somprasertkul ( สมประเสริฐกุล)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
อาการ การจัดการอาการและผลลัพธ์การจัดการอาการของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด
Symptoms, Symptom Management and Outcome in Cancer Patients Undergoing Chemotherapy
Apinya Karomprat ( คารมปราชญ์), Phetpilin Chaichan ( ชัยชาญ), Umaporn Santawesuk ( แสนทวีสุข), AumkhaeSookprasert ( สุขประเสริฐ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
โรคพังผืดที่ปอดในพนักงานโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง: กรณีศึกษาผู้ป่วย 1 ราย
Interstitial Lung Disease in Cassava Flour Production Worker: A Case Report
Phanumas Krisorn ( ไกรสร), Wipa Reechaipichitkul ( รีชัยพิชิตกุล), Naesinee Chaiear ( ไชยเอีย)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ลักษณะทางคลินิก, เชื้อก่อโรคสาเหตุ, บทบาทของซีรัม galactomannan และผลการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลันที่มีภาวะไข้ร่วมกับเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโตรฟิวต่ำ
Clinical Characteristics, Causative Organisms, Role of serum galactomannan and Treatment Outcomes of Acute Leukemia patients with Febrile Neutropenia
Chinadol Wanitpongpun ( วานิชพงษ์พันธุ์), Worakamol Amampai ( อ่ำอำไพ), Nattiya Teawtrakul ( เตียวตระกูล), Kanchana Chansung ( จันทร์สูง), Chittima Sirijeerachai ( ศิริจีระชัย)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ปัจจัยที่มีผลต่อการติดเชื้อซ้ำในช่องท้องในการล้างไตทางช่องท้อง
The Prognostic Factors of Recurrent Peritonitis in CAPD Patients
Pakorn Tungkasereerak ( ตุงคะเสรีรักษ์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
แนวปฏิบัติการพยาบาลในการจัดการความปวดเฉียบพลันในผู้ป่วยวิกฤตหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม
Clinical Nursing Practice Guideline for Acute Pain Management in Critically Ill Patients
LamduanMeepap ( มีภาพ), Nonglak Methakanjanasak ( เมธากาญจนศักดิ์ ), Donwiwat Saensom ( แสนโสม)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การนับปริมาณเซลล์ที่ติด CD34 ในเลือดก่อนเก็บเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด สามารถทำนายปริมาณเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดที่เก็บได้
Pre-Apheresis Peripheral Blood CD34+ Cell Counts Predict the Yield of CD34+ Cells Harvesting
Chinadol Wanitpongpun ( วานิชพงษ์พันธุ์), Siriluk Cheunta ( ชื่นตา), Amornrat Romphruk ( ร่มพฤกษ์), Nattiya Teawtrakul ( เตียวตระกูล), Kanchana Chansung ( จันทร์สูง), Chittima Sirijeerachai ( ศิริจีระชัย)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความชุกของกลุ่มโรคที่มีความคาบเกี่ยวกันระหว่างโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
The Prevalence of Asthma-COPD Overlap Syndrome (ACOS) in Srinagarind Hospital
PornpimTuntibundit ( ตันติบัณฑิต), Apichart So-ngern ( โซ่เงิน), Watchara Boonsawat ( บุญสวัสดิ์), Wipa Reechaipichitkul ( รีชัยพิชิตกุล), Pailin Ratanawatkul ( รัตนวัฒน์กุล)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองสำหรับผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในหอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลควนโดน จังหวัดสตูล
Effects of a Self-Management Program for Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease in Medicine Ward, Khuandon Hospital, Satun Province
Ampai Langputeh ( หลังปุเต๊ะ), Fareida Suden ( สูเด็น), Pramote Thangkratok ( ถ่างกระโทก)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลคุณภาพชีวิตเพื่อใช้ในคลินิกผู้ป่วยโรคไต
The Development of Quality of Life Database Software for Use at Renal Disease Clinics
Areewan Cheawchanwattana ( เชี่ยวชาญวัฒนา), Sa-nga Manyuen ( มั่นยืน)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความน่าเชื่อถือของการประเมินตนเองในนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Reliability of Self-Assessment among Medical Students at Walailak University
Tharin Phenwan ( เพ็ญวรรณ), Weeratian Tawanwongsri ( ถวัลย์วงศ์ศรี)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
กลุ่มอาการในผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ: การวิเคราะห์ทุติยภูมิ
Symptom Clusters in Patients with Bladder Cancer: A Secondary Analysis
NuttamonVuttanon ( วุทธานนท์), LornaFinnegan ( ฟินนีแกน), PatcharinChaisurin ( ไชยสุรินทร์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การศึกษาเบื้องต้น: ผลการดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพต่อการควบคุมความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่มีโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลท่าตะโก
Effect of Multidisciplinary Care on Blood Pressure in Chronic Kidney Disease Patients with Hypertension, Thatako Hospital: Preliminary Study
SirinuchUbolwat ( อุบลวัฒน์), AnjanaFuangchan ( เฟื่องจันทร์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลการรักษาผู้ป่วยโรคโกลเมอลูลัสหลังตรวจชิ้นเนื้อไตที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด ประเทศไทย
The Outcome of Glomerular Disease Treatment after Kidney Biopsy at Roi Et Hospital, Roi Et Province, Thailand
SurachatJaroonpipatkul ( จรูญพิพัฒน์กุล), NarongchaiSangsa ( สังซา), NuntiputPutthanachote ( พัฒนโชติ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของโรคเส้นเลือดหัวใจตีบในผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจรูมาติกและที่ไม่ใช่รูมาติกที่เข้ารับการตรวจฉีดสีสวนหัวใจก่อนผ่าตัด
Prevalence and Clinical Risk Factors of Coronary Artery Disease in Rheumatic and Non-Rheumatic Valvular Heart Disease Patients Undergoing Preoperative Coronary Angiography
DanonKaewkes ( แก้วเกษ), KeetapongPongtipakorn ( พงศ์ทิพากร)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยวิธีส่องกล้องในโรงพยาบาลเกษตรวิสัย
Results of Screening Colonoscopy in Kasetwisai Hospital
BoonruenChaichanrom ( ไชยชาญรมย์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลของโปรแกรมการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าเพื่อลดความปวดในผู้ป่วยมะเร็ง
The Effect of Foot Reflexology Program to Relieve Pain in Patients with Cancer
Onanong Srisongmuang ( ศรีสองเมือง), Apinya Karomprat ( คารมปราชญ์), Monpicha Chinrat ( ชินรัตน์), Jarin Chindaprasirt ( จินดาประเสริฐ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการเดินจากการใช้ Thera-Band พันระดับเข่าและระดับสะโพกในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
A Comparison Study of Walking Ability Using Thera-Band Wrapping at Knee Level and Hip Level in Stroke Patients
SupreeyaRachashiha ( ราชสีห์), JittimaSaengsuwan ( แสงสุวรรณ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การคัดกรองและรักษาการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงในผู้สัมผัสร่วมบ้าน
Screening and Management for Latent Tuberculosis Infection (LTBI) in Household Contacts
Jatuporn Wanchaitanawong ( วันไชยธนวงศ์), ApichartSo-ngern ( โซ่เงิน), Wipa Reechaipichitkul ( รีชัยพิชิตกุล)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
เทคนิค Multiplex PCR เพื่อระบุชนิดการกลายพันธ์ของจีน BCR/ABL ในผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Chronic Myeloid Leukemia ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
Multiplex PCR for Identifying BCR-ABL Fusion Transcript Types in Northeastern Thailand Chronic Myeloid Leukemia Patients
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศในผู้ป่วยโรคหนังแข็ง
Prevalence and Risk Factors of Erectile Dysfunction in Systemic Sclerosis
KittikornDuangkum ( ดวงกำ), KusumanSriphuwong ( ศรีภูวงษ์), PimchanokTantiwong ( ตันติวงส์), ThidaPhungtaharn ( พึ่งทหาร)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การเปรียบเทียบระหว่างการผ่าตัดม้ามโดยการส่องกล้องโดยใช้ LigaSure และการผ่าตัดม้ามแบบเปิดหน้าท้องในโรคที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ
Comparison between Laparoscopic Splenectomy Using LigaSure and Open Splenectomy for Non-traumatic Diseases
ArayaKhaimook ( ไข่มุกด์), Phadungkiat Tipmanee ( ทิพย์มณี), SujareeBhimonpun ( พิมลพันธุ์), Arunchai Chang ( แซ่ฉั่ง)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การสำรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจในผู้สูงอายุที่มีความดันโลหิตสูง
Electrocardiographic Survey in Elderly Hypertensive Patients
PrawpanSuwanakitch ( สุวรรณกิจ), NattanonSuyana ( สุยานะ), Peeraphat Moolwong ( มูลวงศ์), PanuwatPatra ( เภตรา), Charut Tuntiaumnuay ( ตันติอำนวย), TomornThongsri ( ทองศรี)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
คะแนนการทำนายทางคลินิกเพื่อทำนายการเกิดภาวะเยื่อบุช่องท้องอักเสบที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง
A Clinical Prediction Score to Predict Refractory Peritonitis in Peritoneal Dialysis Patients
PiyaratRojsanga ( โรจน์สง่า)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ภาวะเลือดออกทั่วไปในถุงลมปอด: แนวทางปฏิบัติและการดูแลรักษาในปัจจุบัน
Diffuse Alveolar Hemorrhage (DAH): Current Approach and Treatment
KunlathidaRuchisansakun ( รุจิสรรค์สกุล), WipaReechaipichitkul ( รีชัยพิชิตกุล)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลังการใช้ยาแอสพาราจิเนส ในผู้ป่วยเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาวลิมโฟบลาสต์และมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
Asparaginase with Thrombotic Complications in Pediatric Acute Lymphoblastic Leukemia and Lymphoblastic Lymphoma
KunanyaSuwannaying ( สุวรรณยิ่ง), PatchareeKomvilaisak ( คำวิลัยศักดิ์), BusaraCharoenwat ( เจริญวัฒน์), WatuhataiPaibool ( ไพบูลย์), NapatLaoaroon ( เหล่าอรุณ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ค่าปกติของความสามารถทางกายในผู้ป่วยไทยที่เป็นโรคหนังแข็ง
Normal Values of Physical Performance in Thai Systemic Sclerosis Patients.
KannikaSrichompu ( สีชมภู), ChingchingFoocharoen ( ฟูเจริญ), ArthitayaSangaroon ( แสงอรุณ), PatpiyaSirasaporn ( สีระสาพร)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การเปรียบเทียบผลลัพธ์การเตรียมความสะอาดลำไส้ก่อนการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่และทวารหนักระหว่างผู้ป่วยในกับผู้ป่วยผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ: การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม
The Comparison Outcomes Quality of Bowel Preparation before Colonoscopy between In-patients and One-Day Surgery Patients: A Randomized Controlled trial
AlongkornChancharoen ( จันทร์เจริญ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อวัณโรคแฝงของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
Prevalence and Risk Factors of Latent Tuberculosis Infection among Health Care Workers in Roi Et Hospital
ThamarerkSangngean ( แสงเงิน )
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
โรคลูปัสที่มาด้วยภาวะปอดอักเสบเฉียบพลันเป็นอาการแรกเริ่ม: รายงานผู้ป่วย
Acute Lupus Pneumonitis as the First Presentation in Systemic Lupus Erythematosus Patient: A Case Report
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ลักษณะทางพยาธิวิทยาคลินิก อัตราการรอดชีพและปัจจัยพยากรณ์การรอดชีพของผู้ป่วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร
The Clinicopathologic Features, Survival Rate and Prognostic Factors on Survival of Patients with Stomach Cancer
AlongkornChancharoen ( จันทร์เจริญ )
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
Factors Associated with Mortality in Patients with Coronavirus 2019 (COVID-19) Infection at Roi Et Hospital
NarongchaiSangsa ( สังซา)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความแม่นยำในการใช้เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดเพื่อคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดรุนแรงในทารกแรกเกิด ที่จังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2564
Accuracy of Pulse Oximetry Screening for Critical Congenital Heart Defects after birth in Buriram during 2018-2021
KatenipaSinsupan ( สินสุพรรณ์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลการจัดบริการดูแลผู้ป่วยระยะกลางในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟูที่โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี
Outcomes of Intermediate Care Service in Stroke Rehabilitation Patients at A Hospital in Ubon Ratchathani Province
WarutKetsiri ( เกตุสิริ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลของการดูแลจิตใจในผู้ป่วยโรคโควิด-19 หลังรักษาหาย โรงพยาบาลปากน้ำชุมพร
Effect of Mental Health Care for Post-Discharge COVID-19 Patients, Paknam Chumphon Hospital
SoodruetaiRatanaopas ( รัตนโอภาส), PenpitJeerapa ( จีระภา )
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดสำหรับผู้ป่วยโรค COVID-19
Pulmonary Rehabilitation for Patient with COVID-19
TulyachatKhotsopa ( โคตรโสภา), WorawatChumpangern ( จำปาเงิน)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ประสิทธิผลของการรักษาโรคหัวใจล้มเหลวชนิดกล้ามเนื้อหัวใจทำงานลดลงด้วยยา Angiotensin Receptor Blocker/Neprilysin inhibitor ในโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
Effectiveness of Angiotensin Receptor Blocker/Neprilysin Inhibitor in Heart Failure with Reduced Ejection Fraction Patients at Somdejphrajaotaksin Maharaj Hospital
PhongsathonPacharasupa ( พัชระสุภา)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการหลงเหลือจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ของบุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
Factors Associated with Residual Symptoms of COVID-19 Virus at Infection among Health Care Personnel Roi Et Hospital
NantakaSinthununsakul ( สินธุนันท์สกุล)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
อัตราการติดเชื้อ Helicobacter pylori ในผู้ที่ตรวจพบเลือดแฝงในอุจจาระที่เข้ารับการตรวจร่างกายประจำปีที่ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
Infection Rate of Helicobacter pylori Infected among Fecal Occult Blood Test Positive (Patients) of Annual Physical Examination at Roi Et Hospital
WichakKanyakham ( กัญญาคำ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.